Дом здравља Нови Бечеј

На основу чланачлана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“ бр.96/2019) а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Нови Бечеј за 2021. годину, Министарства здравља Републике Србије и члана 5. став 1. тачка 3) Колективног уговора код послодавца Дом здравља Нови Бечеј и Одлуке о потреби заснивања радног односа бр.01-1826 од 19.09.2022. године, вршилац дужности директора Дома здравља Нови Бечеј расписује

 

 

О Г Л А С  

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

I

        

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом за раднo местo:

 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ, четири извршиоца, IV степен стручне спреме -медицинска сестра/техничар, у трајању до три месеца, због повећаног обима посла услед недовољног броја извршиоца.

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013,75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење даље: Закон) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Нови Бечеј бroj 01-1620 oд 24.07.2019. године.

 

     Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су:

 

Стручна спрема / образовање:

 - средње образовање

Додатна знања / Испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара.

 

III

Општиипични опис посла радног места медицинске сестре/техничара у амбуланти: Пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију; у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену, у оквиту теренског рада; припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за рад; учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви и др.) и врши антропометријска мерења; у хитним случајевима пружа прву помоћ унесрећенима на месту догађаја и у транспорту и прати болесника и надзире га за време превоза до здравствене установе или куће ради даљег лечења; врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената; правилно одлаже медицински отпад;врши вакцинацију према програму имунизације и епидемиолошким индикацијама а по налогу доктора медицине, односно доктора медицине специјалисте одговарајуће гране медицине; отвара и издаје картоне; врши тријажу пацијената, врши припрему пацијента за преглед и по потреби асистира лекару код одређених прегледа и интервенција; спроводи прописане терапије у Амбуланти и на терену; врши дневну контролу попуњености превијалишта ампулираним лековима, завојним материјалом, дезинфекционим средствима и стерилним инструментима, контролу требовања лекова и санитетског материјала; учествује у обављању систематских прегледа, вакцинација; врши стерилизацију и припрему материјала, инструмената и апарата за рад; мења катетер, ради на ЕКГ апарату, води прописане евиденције, попуњава рецепте и друге обрасце у делу општих и личних података;обавља послове везане за архивирање медицинске докуметације; врши израду месечних и периодичних извештаја; врши фактурисање извршених здравствених услуга, евидентира извршене здравствене услуге у Е-картон пацијента.

  

 Рад се обавља са пуним радним временом.

 

 

IV 

       Уз пријаву на оглас се подносе у неовереној фотокопији следећа документа:

  • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
  • Уверење о положеном стручном испиту;
  • Одобрење за самосталан рад (лиценца или решење о упису у именик коморе медицинских сестара );
  • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
  • Статус о ММР вакцини и хепатитис Б;
  • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом.

 

V

  Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности не старије од 6 месеци за послове за које се заснива радни однос, као и оверене фотокопије докумената из тачке IV овог огласа.

 

VI

         Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује правни одсек Дома здравља Нови Бечеј.

VII

       Оглас се ради објаве на wеb страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs) прослеђује ресорном министарству дана 03.06.2022. године.

      Након објаве од стране ресорног Министарства Оглас објавити на Огласној табли Националне службе за запошљавање - испостава у Новом Бечеју, на Огласној табли установе и wеб страници Дома здравља Нови Бечеј (www.dznb.rs).

 

VIII

      Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на wеb страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs). 

 

IX

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од осам (8) дана од дана истека рока за подношење пријава.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

     Кандидат који буде изабран у обавези је да достави оверене фотокопије тражених докумената и лекарско уверење, у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору, а најкасније на дан закључивања уговора о раду.

 

X

Приложена документација уз пријаву враћа се кандидатима.

 

XI

Резултати огласа ће бити објављени на wеб страници Дома здравља Нови Бечеј (www.dznb.rs).

XII

Дом здравља Нови Бечеј задржава право да у току трајања или након истека рока за подношење пријава на расписани Оглас, стави ван снаге Оглас.

 

XIII

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Нови Бечеј,  23272 Нови Бечеј, ул. Трг ослобођења бр.2. са назнаком ”Пријава на оглас.”

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.