ДОМ ЗДРАВЉА БОР

ДОМ ЗДРАВЉА БОР

Улица Николе Коперника 2-4

 

На основу члана 24-27., члана  192. важећег Закона о раду, члана 7-9 важећег Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, важећег Кадровског плана Дома здравља Бор, важећег Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља Бор, одобрења Министарства здравља РС 112-01-557/2022-02 од 01.08.2022.годинеи члана 23. Статута Дома здравља Бор директор

 

Расписује  јавни оглас за пријем у радни однос за:

  • 1 возача на неодређено време са пуним радним временом а који би се финансирао из средстава РФЗО-Филијала Бор и
  • 1 спремачицана неодређено време са пуним радним временом а који би се финансирао из средстава РФЗО-Филијала

 

  • Условизазаснивањерадногодносазавозачасу:

 

ЗавршенасредњашколаIII или IV степен и поседовање возачке дозволе Б категорије за управљање моторним возилом,уколико кандидат има и C категорију иста се узима за релевантно.

            Уверење да лице није осуђивано и да се против истог не води кривични поступак,

Лекарскоуверењезараднарадномместусаповећанимризиком (за возаче) не старије од 6 месеци,

Фотокопија дозволе „Б“ или Ц категоријезауправљањемоторнимвозилом,

Молбу у којојјенаведенорадноместозакојесекандидатјавља (не треба оверити),

Диплому о завршенојсредњојшколи,  IIIили IV степен и очитану возачку дозволу (оверену ) о поседовању возачке дозволе Б или Ц категорије за управљање моторним возилом.

Уколико има радно искуство достављапотврду о радномискуствунапословимавозачадобијено од установе у којој је наведене послове обављао,

Важећаличнакартаочитанаилифотокопија,

Уверењедакандидатнијеосуђиван (нестаријеод 6 месеци),

Уверењедасепротивкандидатаневодикривичнипоступак (нестаријеод 6 месеци),

Лекарскоуверењезараднарадномместусаповећанимризиком (за возаче) не старије од 6 месеци,

Радсеобавља у сменама и ноћни рад а у складу са описом послова из важећег Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља Бор.

 

 

 

  • Условизазаснивањерадногодносазаспремачицусу:

 

  • Основно образовање,III или IV степенстручнеспремебило које струке
  • Својеручнопотписанумолбузапријем и биографију, саадресом, контакттелефоном, и- мејладресом,
  • Оверенуфотокопијудипломе о завршеномосновном или средњем образовању,
  • Неоверенуфотокопијуличнекарте,
  • Фотокопијуизводаизматичнекњигевенчаних (уколикосудипломеилиуверењаиздатинадевојачкопрезиме)

Уколико имају радно искуство у струци или ван струке фотокопија радне књижице или други доказ на основу којег ће комисија утврђивати основ искуства кандидата.

Уколико је кандидат самохрани родитељ доставити фотокопију решења о истом.

Кандидаткојибудеизабранзапријем у радниодноснанеодређеновремепресклапањаУговора о радуморадоставити:

-   доказ о општојздравственојспособности; 

- уколико је већ у радном односу у било којој организацији,мора доставити решење о престанку радног односа, како би било могуће закључити нови уговор о раду.

 

Пријавомнаогласкандидатдајесвојусагласностзаобрадуподатака о личности у сврхуизборазапријем у радниоднос.Подацисенемогукористити у другесврхе.Подацимарукује и податкеобрађујеДомздрављаБор.

Сакандидатимакојииспуњавајуусловезапријем у радниоднос, комисијаће по потребиобавитиразговорилиутврдитидругиначиноцењивањакандидата (тестирање, проверапрактичнихзнања, способности и вештина) наосновукојихћесекандидатирангирати а о чему ће исти бити обавештени телефонским путем.

Уколико кандидат који буде био изабран одбије да закључи уговор о раду, послодавац ће вршити накнадно бодовање по већ достављеној ранг листи или расписати нови оглас.

Објава ранг листе кандидата након завршеног бодовања биће објављена на огласној табли Дома здравља Бор за коју су кандидати у обавези да прате, послодавац није у обавези да писаним путем обавести кандидате о исходу конкурса већ ће исто вршити телефонским путем и објавом обавештења на огласној табли.

Подношењем пријаве на конкурс, сматраће се да је кандидат сагласан са свим условима из конкурса.

Лица која не учествују и не поднесу пријаву на конкурс, немају права да захтевају додатна обавешетња о исходу поступка и другим елементима из огласа.

Радсеобавља у сменама

Рок  заподношењепријавејеосам (8) данаодданаобјављивањаогласанасајтуНационалнеслужбезазапошљавање РС.

  Достављање горе наведене документације је до 14.30 сати са истеком последњег дана огласа.

Пријавесепредају  узатворенојковерти ( наковертиобавезноназначити " Конкурс за запошљење (возач или спремачица) " саИменом и презименомкандидатакао и контакттелефоном ) Пријавекојебудупристигле путем мејла неће се узети у разматрање.

У разматрање ће се узети документација која је пристигла до 14.30 сати у Управу Дома здравља Бор –писарница а са истеком последњег дана огласа

Пријаве слати на адресу: Дом здравља Бор, ул.Николе Кoперника 2-4, 19210 Бор, са назнаком „ Конкурс за запослење“ или предати лично на писарници Дома здравља Бор сваког радног дана од 07.30 часова до 14.30.часова.

Неблаговременепријаве,као и пријавесанепотпуномилинеодговарајућомдокументацијом,нећебитиразматране.


По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима