Дом здравља Мерошина

 На основу  члана 7. до  9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ,у складу са Кадровским планом за Дом здравља Мерошина за 2022.год.,  сагласности Министарства здравља Републике Србије бр 06-00-4-9/2022-02 од 31.08.2022.год и    члана      27к  Закона о буџетском систему Републике Србије ("Сл.гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 , 108/2013, 142/2014, 68/2015 , 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 i 118/2021 , директор Дома здравља Мерошина је донео  Одлуку  бр. 973.  од  09.09.2022. године,  по којој се  расписује 

 

ОГЛАС

      ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ     

      1 извршиоца  на пословима  медицинске сестре гинеколошко акушерског смера ( бабица)     ,     на неодређено време са пуним радним временом  , ради занављања кадра услед одласка у старосну пензију .

 

       Опис Послова:  Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Мерошина .

       Услови за заснивање радног односа су :

    -    средња стручна спрема  ,  IV   степен стручне спреме  стручни назив медицинска сестра гинеколошко акушерског смера ( бабица )     или     виша стручна спрема гинеколошко акушерског смера .

    -    положени стручни испит

   -     важећа лиценца КМСТС   .

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе :

    -     Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној школи;

   -     Важећу лиценцу КМСТС

   -     Уверење о положеном стручном испиту

   -       Уверење да кандидат није осуђиван (Уверење ПУ), датум издавања не старији од 6 месеци;

   -        Уверење  да се  против кандидата  не води кривични поступак (Уверење Суда), датум издавања не старији од 6 месеци;

    -        Потврду о радном искуству.

    -        Кратку биографију са  контакт подацима .

 Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа .

Оглас ће бити објављен  на wеб сајту Министарства здравља РС и wеб сајту  Дома здравља Мерошина .

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве доставити  на адресу:   Дом здравља Мерошина , Ул. Цара Лазара бр. 11 ,18252 Мерошина , или лично на писарни Дома здравља Мерошина .