ДОМ ЗДРАВЉА '' ДР. МАРТОН ШАНДОР ''

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'' број 96/19 и 58/20), расписује се

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

за заснивање радног односа на одређено време због замене запослене која се налази на одржавању трудноће , са пуним радним временом, за радно место

 

Виша медицинска сестра-техничар у Одсеку поливалентне патронаже..........1 извршилац

 

Потребни услови за обављање послова:

           - високо образовање на основним студијама првог степена(струковне/академске) по

             пропису који уређује

             почев од 10.09.2005.године

             или

           - на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је

             уређивао

             високо образовање до 10.09.2005.године

            -изузетно:средње образовање здравствене струке у трајању од 4 године и најмање

            10 година радног искуства у  области здравствене заштите

           - положен стручни испит

           - лиценца за рад

           - најмање шест месеци рада у звању више медицинске сестре     

 

Рок за доставу пријава на оглас 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља.

           

Кандидати уз пријаву треба  да доставе оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању и оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Непотпуне и неблаговремене пријаве на оглас неће бити разматране.

 

Пријаву са потребном  документгацијом  доставити путем поште препоручено на адресу: Дом здравља ''Др. Мартон Шандор '' Мали Иђош, 24321 Мали Иђош, Занатлијска број 1. – за оглас.