ОПШТА БОЛНИЦА "СТУДЕНИЦА" КРАЉЕВО

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019) ,  Сагласности Министарства здравља 51 број :112-6076//2022  од  29.јула 2022.године   и   Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр. 6-1797 од 19.09.2022. године,  Општа болница "Студеница " Краљево расписује      

 

                                                       О    Г    Л    А   С

 

 За пријем у радни однос  на неодређено време са пуним радним временом:

 

1.Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања – 1 доктор медицине

 

2.Одељење за рендген дијагностику – 1 специјалиста радиологије на радном месту  доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици

 

3.Служба за интерну медицину – 1 специјалиста интерне медицине на радном месту

доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти

 

 

Услови за заснивање радног односа утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

Под тачком 1- Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање,  почев од 10. септембра 2005. године

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. , стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању ( приправнички стаж ).

 

Под тачком 2-  Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,  почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из радиологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

-на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из радиологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

 

-стручни испит;

-лиценца;

-специјалистички испит;

-најмање 3 године и 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине

Под тачком 3- Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање,  почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из интерне медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

-на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из интерне медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

                                                               

-стручни испит;

-лиценца;

-специјалистички испит;

-најмање 3 године и 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

            Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

  • оверену фотокопију  дипломе о завршеној школи;
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
  • лиценцу;
  • извод из матичне књиге рођених;
  • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                         

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.