СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ„ЈУНАКОВИЋ“, АПАТИН

        У складу са Одлуком о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број 01-552/22, в.д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин доноси:

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I На неодређено време:

 

  1. Доктор медицине – 1 извршилац

 

        Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин. Апатин:

 

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама из области медицинских наука, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама из области медицинских наука у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство:

- стручни испит за звање доктор медицине;

- лиценца за обављање послова доктора медицине;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

        У пријави за оглас кандидат подноси молбу за заснивање радног односа, кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа, односно оверену фотокопију стечене дипломе.

 

        Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа на веб сајту Министарства  здравља Републике Србије.

 

        Оглас је објављен и на огласној табли Националне службе за запошљавање филијала Сомбор, испостава Апатин.

       Пријаве са документацијом доставити препорученом пошиљком на адресу Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин, Пригревачка бб, 25260, Апатин-  Одељењу за економско-финансијске и опште и правне послове, уз напомену „за оглас за пријем у радни однос“ или лично.

        Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

        Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности  у сврху избора за пријем у радни одонос.