КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ''БЕЖАНИЈСКА КОСА''-БЕОГРАД

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Сл. гласник РС» бр. 96/19 и 58/20 – Анекс 1), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду („Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/18“), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд, Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 1149/8 од 24.02.2021. године, Дописом Министарства здравља број 112-01-388-2022-02 од 12.05.2022. (Закључак 51 бр. 112-3494/2022 од 28.04.2022. године) са исправком дописа од 30.06.2022. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а у складу са Изменом Кадровског плана за 2022. годину Министарства здравља број: 112-01-64/2022-02 од 30.06.2022. године, расписујем следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

1 магистра фармације (дипломираног фармацеута) за рад на неодређено време у Служби за фармацеутску здравствену делатност (болничка апотека) са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци

 

Услови за заснивање радног односа за дипломираног фармацеута су:

 • Фармацеутски факултет
 • положен стручни испит

Критеријуми:

 1. просечна оцена студирања
 2. одбрањен завршни магистарски рад или завршни рад академских специјалистичких студија
 3. одбрањена докторска теза
 4. радно искуство у струци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос или стручно усавршавање које се доказује Уговорима о раду, Уговорима о стручном оспособљавању, усавршавању и стицању посебних знања и способности у струци као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује)
 5. оцена на разговору (интервју)

 

Заинтересовани кандидати подносе ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (e-maila) СКЕНИРАНЕ (НЕ ФОТОГРАФИСАНЕ) - фотокопије:

 

 • пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и ОБАВЕЗНО е-mail адресом,
 • дипломе о завршеном Фармацеутском факултету,
 • уверења о положеном стручном испиту,
 • извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе, уверења и лиценца или решење о упису у Фармацеутску комору Србије издати на девојачко презиме),
 • лиценце или решења о упису у Фармацеутску комору Србије,
 • доказ: о завршеном докторату, магистеријуму, академским специјалистичким студијама (уколико их кандидат поседује),
 • фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује због израчунавања стажа осигурања као и минулог рада),
 • доказа о радном искусту у струци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос или стручно усавршавање које се доказује Уговорима о раду, Уговорима о стручном оспособљавању, усавршавању и стицању посебних знања и способности у струци као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује).

 

Комисија заказује термин разговора са кандидатима или оцењивање кандидата на начин у складу са ставом 2. члана 7. Правилника. Акo Комисија, уместо разговора, утврди други начин оцењивања кандидата у складу са ставом 2. члана 7, у записник се уносе добијени резултати тестирања, провере практичног знања, провере способности или вештина, а све у оквиру утврђеног броја бодова - оцена на разговору.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време, пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

 • Доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених лица и клициноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту, лиценце или решења о упису у именик Фармацеутске Коморе Србије; доказ о одбрањеном завршном магистарском раду, завршном раду академских специјалистичких студија и одбрањеној докторској тези (уколико их кандидат поседује);  неоверене фотокопије: одјаве на претходно осигурање – МА обрасац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа (уколико је са чипом понети је са собом ради очитавања); фотокопију картице текућег рачуна; картицу здравственог осигурања ради усаглашавања у надлежном РФЗО-у; радну књижицу уколико је поседује (због израчунавања стажа осигурања као и минулог рада); листинг из ПИО уколико је остварио стаж осигурања пре заснивања радног односа (који није евидентиран у радној књижици или исту не поседује) и фотокопију извода из матичне књиге рођених за децу до 14 година живота ради увећања броја дана годишњег одмора (уколико их има);

 

Пријаве на конкурс кандидати подносе ИСКЉУЧИВО путем електронске поште са свим елементима који су захтеване конкурсом, на e-mail: kadrovska@bkosa.edu.rs

 

Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком (subject) "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за: 1 магистра фармације (дипломираног фармацеута) за рад на неодређено време у Служби за фармацеутску здравствену делатност (болничка апотека)“.

 

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

Д-но:

·          ВД директору

·          кадровској служби

·          огласна табла

·          архиви

 

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.