ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, и одлуке в.д. директора бр 8388/22 од 13.09.2022.год., в.д.директор Опште болнице Крушевац, расписује

 

 

О Г Л А С

За пријем у радни оснос на одређено време

За радно место- послове:     

 

 

1. Виши радиолошки техничар у дијагностици за рад у Служби радиолошке дијагностике при Заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац

– 1 извршилац на 6 (шест) месеци због повећаног обима посла

Услови: Виша медицинска школа или Висока здравствена школа струковних студија, смер за РО техничара, VI-1 или  VI-2  степен,

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

  1. 2. Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали за рад у Одељењу операционе сале Сектора за хируршке гране медицине Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

– 1 извршилац на 6 (шест) месеци због повећаног обима посла

Услови: Виша медицинска школа смер виша мед. сестра – техничар или хируршког смера, Висока медицинска школа струковних студија, или завршен Медицински факултет, основне  струковне студије првог степена на студијском програму струковна медицинска сестра техничар или хируршког смера  VI-1 ИЛИ VI-2степен

-  стручни испит

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

3. Медицинска сестра/техничар у дијагностици  за рад у Служби радиолошке дијагностике Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

- 2 извршиоца на 6 (шест) месеци због повећаног обима посла

Услови: Средња медицинска школа општег  или смера за РО техничара, IV степен

-  стручни испит

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

  1. 4. Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима у Одсеку за стандардну негу у Служби за Урологију Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на боловању

Услови: Средња медицинска школа општег смера IV  степен

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

 

 

Заинтересовани кандидати подносе :

 

  • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
  • оверену фотокопију дипломе,
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
  • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
  • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
  • oверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Опште болнице Крушевац и  Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише ИСКЉУЧИВО ПОШТОМ а на адресу :

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.