Завод за ургентну медицину Крагујевац

На основу чланa  7. - 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Службени гласник РС“ бр. 96/2019), у складу са  Кадровским планом за 2021.годину, број 112-01-114/2021-02 од 13.12.2021.године,   Уговора о суфинансирању боље кадровске обезбеђености Завода за ургентну медицину Крагујевац за 2022.годину бр. 400-1899/21-XXV од 28.12.2021.год.ине,  Одлуке в.д. директора, др Гордане Ђокић бр. 01/2747-22 од 13.09.2022.године,  Завод за ургентну медицину Крагујевац расписује :

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

  1. 1. Оглашава се пријем у радни однос на одређено време:

 

-  једне медицинскe сестра–техничара, на одређено време са пуним радним временом, због повећаног обима посла, а најкасније до краја календарске године, ради вршења послова медицинскe сестре /техничара на терену у Служби  хитнe медицинске помоћи.

 

 

2.Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл.гласник РС“ бр. 24/05 , 61/05,54/09,32/13,75/14 ,13/17 одлука УС и 113/17 и 95/18  аутентично тумачење ) и Посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу.

 

Посебни услови:

 

  • VI степен стручне спреме, висока медицинска школа и положен стручни испит.

 

Опис послова:

Послови медицинскe сестре /техничара на терену у Служби  хитнe медицинске помоћи у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу .

 

  1. Заинтересовани кандидати подносе следећа документа у оригиналу или овереној копији:

 

-Диплома  високе медицинске  школе (VI степен);

- Уверење о положеном стручном испиту;

-Лиценцу или решење о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије;

-Уверење о држављанству РС;

-Извод из матичне књиге рођених;

-Извод из матичне књиге венчаних (уколико је дошло до промене презимена кандидата);

- Уверење републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање  или други доказ  о  радном искуству уколико га кандидат поседује;

-Доказ да се против кандидата не води кривични поступак,да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда), не старије од 6 месеци;

-Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице),не старије од 6 месеци;

-Докази о додатном стручном образовању или оспособљености(уколико их кандидат поседује);

-Кратка биографија,са адресом,контакт телефоном,е-маил адресом.

 

Приликом заснивања радног односа канадидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за заснивање радног односа на радним местима са повећаним ризиком према Акту о процени ризика.

 

 

  1. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.Подаци се не могу користити у друге сврхе.Подацима рукује и податке обрађује Завод за ургентну медицину Крагујевац.

 

  1. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет презентацији Министарства здравља РС , интернет презентацији Завода и огласној табли Завода.

 

  1. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Кандидати који се јаве на оглас,могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

Контакт телефон: 034/6312-306

 

  1. Пријаве се подносе лично или путем поште у затвореној коверти (препоручено) на адресу:

 

Завод за ургентну медицину Крагујевац

Улица Слобода бб

34000 Крагујевац

са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос – радно место „медицинска сестра /техничар  због повећаног обима посла.“