СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ ''КОВИН’’

На основу члана члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020-Анекс I), а у складу са Кадровским планом СБПБ „ Ковин“ бр.112-01-114/2021-02 од 19.10.2021. год.,  члана 18. Статута СБПБ „ Ковин“ и Одлуке о расписивању огласа бр. 01-940/1 од 01.03.2022.год.,  в.д. директора расписује:  

 

О Г Л А С

 

 

  1. Лабораторијски техничар - 1 извршилац на одређено време, због повећаног обима посла, најдуже до 6 месеци

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ:

 

  • средње образовање.

 

Додатна знања / испити:

  • стручни испит
  • лиценца
  •  најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

 

ОСТАЛИ УСЛОВИ:

 

Кандидати за радно место морају предати:

  • кратку биографију (CV);
  • пријаву на оглас;
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
  • оверена фотокопија лиценце;
  • оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању у звању наведеног у огласу.

 

 

Напомена:У пријави на оглас, поред осталих података, кандидат треба да да своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Пријаве са потребним доказима достављају се поштом на следећу адресу: Улица Цара Лазара 253, Ковин, 26220 Ковин или лично у архиви Болнице са назнаком „ОГЛАС“, у року од 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе запошљавања.

Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење о општој здравственој способности.

 

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати !!!