Дом здраваља „Мали Зворник“

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I ),а  у вези дописа Министарства здравља број 120-01-151/2020-02 од 30.08.2022.годинем и  члана 22.  Статута Дома здравља Мали Зворник, директор Дома здраваља „Мали Зворник“ расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

За пријем у радни однос на одређено време 

 

  1. Лабораторијски техничар, 1 (један) извршилац– за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са хитном медицинском помоћи, кућном негом и лечењем, специјалистичко – консултативном делатношћу и лабораторијском, радилошком и ултразвучном дијагностиком – Одсек лабораторијске дијагностике

 

Општи / типични опис посла  :

- узима узорке биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања у здравственој установи и у оквиру теренског рада;

- припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме;

- одржава културе микроорганизама;

- ради на биохемијским и другим анализаторима;

- изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром лабораторијских услуга на примарном нивоу здравствене заштите, о чему води прописану медицинску документацију;

- правилно одлаже медицински отпад

 

УСЛОВИ :

  • четврти степен стручне спреме, завршена медицинска школа
  • положен стручни испит,
  • лиценца,
  • најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању.

 

  1. Зубни техничар, 1 (један) извршилац– за рад у Служби за стоматолошку здравствену заштиту

 

Општи / типични опис посла  :

асистира доктору стоматологије током спровођења стоматолошке здравствене заштите;

- асистира при денталним и интраоралним снимањима;

- води прописану медицинску документацију;

- припрема стоматолошку ординацију за рад;

- врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената;

- правилно одлаже медицински отпад.

 

- израђује, прилагођава и поправља стоматолошка протетска помагала, по налогу и пратећи упутства доктора стоматологије или специјалисте доктора стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију;

- припрема лабораторију за зубну технику за рад;

- сарађује са доктором стоматологије у изради и адаптацији протетске надокнаде;

- репарише протетску надокнаду.

 

УСЛОВИ:

  • четврти степен стручне спреме, завршена медицинска школа
  • положен стручни испит;
  • - лиценца;
  • најмање шест месеци радног искуства у звању зубног техничара.

 

 

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа :

-Пријаву са кратком биографијом

-оверену фотокопију дипломе о завршеној школи

-оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-Лиценца издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе

-извод из матичне књиге рођених

-уверење о држављанству

- извод из матичне књиге рођених или венчаних уколико је диплома или уверење издато на девојачко презиме.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Докази морају бити оригинал или оверене фотокопије. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на  web сајту Националне службе за запошљавање.

Оглас ће бити објављен на web сајту Министарства здравља Републике Србије и сајту Дома здравља „Мали Зворник“.

Пријаве се подносе на адресу : Дом здравља „Мали Зворник“ ул.Рибарска 25, 15318 Мали Зворник, сваког радног дана од 7 до 15 часова.

 

У Малом Зворнику, дана 23.09.2022. године.