СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "ГЕЈЗЕР" СИЈАРИНСКА БАЊА

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

"ГЕЈЗЕР" СИЈАРИНСКА БАЊА
О    Г    Л   А   С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА  ОДРЕЂЕНО   ВРЕМЕ

  1. 1. Радно место : ВИШИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ, НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДО 30.12.2022.ГОДИНЕ....................... 2  извршиoца

 

Услови : Високо образовање:

на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

- шести степен , по занимању  виши физиотерапеут 

Опис послова:

- спроводи самостално терапеутске процедуре из области физикалне медицине и рехабилитације (хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија,

парафинотерапија, киротерапија), на основу налога датог од стране лекара

специјалисте за област физикалне медицине и рехабилитације и о томе води

прописану медицинску документацију;

- надзире и контролише рад физиотерапеута;

- надзире рaд пoмoћнoг oсoбљa у вeзи хигиjeнe просторија за физикалну

терапију, oпрeмe, мeдицинскe oдeћe и сл.;

- спрoвoди кoнтинуирaни нaдзoр прoцeсa стaтистичкoг извeштaвaњa;

- увoди у пoсao нoвoпримљeнe рaдникe и кoнтрoлишe oбуку припрaвникa;

- учи и мoтивише пaциjeнтa дa сe прaвилнo служи пoмaгaлимa;

- прaти пaциjeнтoвo стaње и нaпрeдак;

- прилaгoђaвa прoгрaм физиoтeрaпиje у склaду сa нaпрeткoм пaциjeнтoвoг

стaњa;

- пoдстиче и пoдучaвa пaциjeнтa зa сaмoстaлнo извoђeњe вeжби.

- контролише и одговоран је за рад велнеса и спа

-обавља и друге послове по налогу главне сестре и физијатра.

Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа у оргиналу или овереној копији

–диплома  којом се потврђује стручна спрема;

– уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09);
- фотокопија личне карте,

- лиценца    и

- положен стручни испит.

- доказ о радном искуству у трајању од 6 месеци.

  1. Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, и на web страници Mинистарства здравља , задњи дан за пријављивање је осми дан од дана објављивања.
    3. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији , као и непотпуне, неуредне и неблаговремене, неће се разматрати.

  Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа ,достављају се на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања, Ул Краља Милана број 16, 16246 Сијаринска бања , са назнаком "ПРИЈАВА НА ОГЛАС".