СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ ВРЊАЧКА БАЊА

На основу члана 37. Закона о раду РС (“Сл.гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС” број 96/19 и 58/20), Кадровског плана Специјалне болнице за интерне болести  Врњачка Бања  број  112-01-114/2021-02 од 14.04.2021. године, Инструкцијом Републичког фонда 01 број 450-2773/15 од 05.06.2015 године, Уредбe о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање  код корисника јавних средстава (“Сл.гласник РС” број 159/20) и одлуке Вд директора Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања број 1688/22 од 30.09.2022 године, расписује се:

 

КОНКУРС

 ЗА  ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

- конобар/сервир-1 (један) извршилац, са пуним радним временом,  на одређено време због одсуства запослене по основу неплаћеног одсуства у трајању од 14 месеци, са пробним радом у трајању од месец дана.

 

Опис посла конобар/сервир:

Уређује простор за сервисирање, поставља столове и стољаке и припрема потребан прибор за услуживање. Сервира храну.

Одржава чистоћу и општу уредност кухиње и простора у коме се сервира.

Прима и разноси храну од кухиње до трпезарије и до болесника по болесничким собама. Врши порционирање хране болесницима. Распоређује храну по оброцима и врсти дијете. Врши стерилизацију посуђа. Одговоран је за инвентар и за бактериолошку исправност прибора за јело. Обавља и друге послове из своје струке и друге послове по налогу претпостављених и директора.

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Сл.гласник РС” број 24/05,61/05, 54/09, 32/13,  75/14, 13/17, 133/17 и 95/18),  кандидат мора да испуњава и посебне  услове:

*Средња угоститељска школа

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

-оверену копију дипломе о завршеној средњој угоститељској школи;

-уверењe о држављанству не старије од шест месеци (оригинал или оверену копију);

-потврду односно уверење да није осуђиван не старију од шест месеци (оригинал или оверену копију);

-копију извода из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме;

-CV;

-мотивационо писмо

 

Пријаве са документацијом  доставити  лично или препоручено на  адресу: Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања, ул. 8.Марта 12, 36210 Врњачка  Бања.

Неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Рок за подношење пријава  је 8 дана од дана објављивања конкурса на сајту Mинистарства здравља Републик Србије.

 

Кандидати који испуњавају услове конкурса, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација.

 

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које је заснива радни однос.

 

Конкурс  ће бити објављен на огласној табли и  сaјту установе,  на  сајту Министарства здравља РС и на сајту  Националне службе за запошљавање.

 

Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 30 дана од дана  истека рока

за пријаву кандидата. Кандидати који не буду примљени могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

Изабрани кандидат дужан је да се  у року од 3  дана од дана пријема обавештења о избору кандидата  у писаној форми изјасни о датуму заснивања радног односа у болници.

У супротном, сматра се да одустаје од заснивања радног односа.

 

За све информације можете се обратити на телефон 036/616-970