Dom zdravlja Preševo

Na osnovu člana 7. I  8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove (Sl.glasnik  RS br.96/19) Kadrovskog plana Ministarstva zdravlja za Dom zdravlja Preševo za 2020 godinu I instrukcije Ministarstva zdravlja broj. 120-01-151/2020-02 od 30.08.2022 godine , direktor Doma zdravlja Preševo raspisuje:

 

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na određeno vreme u Domu zdravlja “Preševo”

 

1.Spremač-ica  prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge ……….5  izvrsioca , sa punim radnim vremenom, na određeno  vreme, u Domu zdravlja Preševo u Preševu a najkasnije do 31.12.2022 godine.

      Opis poslova: Kao u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji I sistematizacii poslova Doma zdravlja Preševo.

 

      Stručna sprema , Obrazovanje: osnovno obrazovanje ili s.s.sprema.

 

Zainteresovani Kandidati uz prijavu na oglas podnose sledeću dokumentaciju:

  • Prijavu na oglas sa kratkom biografijopm ili CV, uz obaveznu adresu I kontakt telefon,
  • Svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi ili Diplomu o završenoj srednjem obrazovanju (overena fotokopija),
  • Izvod iz matične knjige rođenih (overena fotokopija),
  • Uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci (overena fotokopija ),
  • Uverenje da se protiv kandidata ne vodi istraga ili krivični postupak, ne starije od 6 meseci (uverenje izdaje sud)
  • Lekarsko uverenje o opstoj zdravstvenoj sposobnosti, po prijemu kandidata.

    U zahtevu (molbi) kandidat treba navesti dokumentaciju koju je dostavio povodom oglasa.   

                    

    Prijave na oglas se mogu podneti lično u Domu zdravlja “Preševo” u Preševu, ul.15 Novembar br.88 , Preševo svakog radnog dana od 07:00 h do 14:00 h u zatvorenoj koverti ili poslati preporučeno poštom na adresi Doma zdravlja Preševo, sa naznakom “za oglas” I nazivom radnog mesta.

 

   Oglas će biti objavljen na oglasnoj tabli I internet prezentaciji Doma zdravlja, kao I kod Nacionalne službe za zapošljavanje, a dostavlja se I Ministarstvu zdravlja radi objavljivanja na internet stranici Ministarstva. 

 

   Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u časopisu “Poslovi” NSZ-a, nakon objave treba slati dokumenta u Domu zdravlja Preševo.     

     Kandidati biće pismeno obavešteni o izboru.          

 

 

v.d DIREKTORA

Dr Spec. Boban Spasić