Dom zdravlja Preševo

          Na osnovu člana 7. I  8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove (Sl.glasnik  RS br.96/19) Kadrovskog plana Ministarstva zdravlja za Dom zdravlja Preševo za 2020 godinu I instrukcije Ministarstva zdravlja broj. 120-01-151/2020-02 od 30.08.2022 godine , direktor Doma zdravlja Preševo raspisuje:

 

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na određeno vreme u Domu zdravlja “Preševo”

 

1.Doktor medicine sa VII stepenom stručne spreme ……………. 8  izvršioca , sa punim radnim vremenom, na određeno vreme, za rad u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslih  u Domu zdravlja Preševo u Preševu a najkasnije do 31.12.2022 godine.

      Opis poslova: Kao u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji I sistematizacii poslova Doma zdravlja Preševo.

 

      Stručna sprema , Obrazovanje:

 • Visoko obrazovanje na integrisanim akademskim studijama po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10.septembra 2005 godine.
 • Na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina , po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do septembra 2005 godine.

 

     Dodatna znanja, ispiti. Stručni ispit I licenca.

 

2.Medicinska sestra –tehničar……………10  izvršioca , sa punim radnim vremenom, na određeno vreme, za rad u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslih  u Domu zdravlja Preševo u Preševu a najkasnije do 31.12.2022 godine.

 

         Opis poslova: Kao u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji I sistematizacii poslova Doma zdravlja Preševo.

 

      Stručna sprema , Obrazovanje:

 • Na osnovnim studijama prvog stepena (strukovne –akademske) po propisu  koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10.septembra 2005 godine.
 • Na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine , po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.septembra 2005 godine ili
 • Srednje obrazovanje.

 

         Dodatna znanja, ispiti. Stručni ispit I licenca.

 

3.Laboratorijski tehničar ………2 izvršioca , sa punim radnim vremenom, na određeno vreme, za rad u Laboratoriji  u Domu zdravlja Preševo u Preševu a najkasnije do 31.12.2022 godine.

 

         Opis poslova: Kao u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji I sistematizacii poslova Doma zdravlja Preševo.

 

      Stručna sprema , Obrazovanje:

 • Na osnovnim studijama prvog stepena (strukovne –akademske) po propisu  koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10.septembra 2005 godine.
 • Na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine , po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.septembra 2005 godine ili
 • Srednje obrazovanje.

 

         Dodatna znanja, ispiti. Stručni ispit I licenca.

 

Zainteresovani Kandidati uz prijavu na oglas podnose sledeću dokumentaciju:

 • Prijavu na oglas sa kratkom biografijopm ili CV, uz obaveznu adresu I kontakt telefon,
 • Diplomu o završenoj školi - fakultetu (overena fotokopija),
 • Uverenje о polozenom strucnom ispitu (Overenu fotokopiju),
 • Licencu za rad ili Rešenja o upisu u imenik Komore (Overena Fotokopija),
 • Izvod iz matične knjige rođenih (overena fotokopija),
 • Izvod iz matične knjige venčanih u slučaju promene prezimena,
 • Uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci (overena fotokopija ),
 • Dokaz o radnom iskustvu
 • Uverenje da se protiv kandidata ne vodi istraga ili krivični postupak, ne starije od 6 meseci (uverenje izdaje sud)
 • Lekarsko uverenje o opstoj zdravstvenoj sposobnosti, po prijemu kandidata.

    U zahtevu (molbi) kandidat treba navesti dokumentaciju koju je dostavio povodom oglasa.

   Prijave na oglas se mogu podneti lično u Domu zdravlja “Preševo” u Preševu, ul.15 Novembar br.88 , Preševo svakog radnog dana od 07:00 h do 14:00 h u zatvorenoj koverti ili poslati preporučeno poštom na adresi Doma zdravlja Preševo, sa naznakom “za oglas” I nazivom radnog mesta.

   Oglas će biti objavljen na oglasnoj tabli I internet prezentaciji Doma zdravlja, kao I kod Nacionalne službe za zapošljavanje, a dostavlja se I Ministarstvu zdravlja radi objavljivanja na internet stranici Ministarstva. 

   Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u časopisu “Poslovi” NSZ-a, nakon objave treba slati dokumenta u Domu zdravlja Preševo.     

    Prijavljeni kandidati biće pismeno obavešteni o izabranim kandidatima.

 

 

v.d DIREKTORA

Dr Spec. Boban Spasić