ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

       На основу члана 6.-10. Колективног уговора код Дома здравља Брус број 484,242-Анекс, Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља Брус број 102/18,365/18,154/19,454/19,49/20,560/20,348/21,159/22, Кадровског плана за Дом здравља Брус за 2021.годину број 112-01-114/2021/2021-02 од 18. августа 2021.године, Инструкције Министарства здравља Републике Србије број 120-01-151/2020-02 oд 30. августа 2022.године, одлуке директора Дома здравља Брус број 520 од 30.09.2022.године,  расписује се

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време

 

  • због повећаног обима посла, ради попуњавања упражњеног радног места, са пуним радним временом, за рад на пословима радног места:

 

  1. медицинска сестра- техничар у хмп у Одељењу за хитну медицинску помоћ………………………………………………………………. 1 извршилац

до 31.12.2022.године,

  1. медицинска сестра- техничар у амбуланти  у  Одељењу за општу медицину са здравственим станицама и здравственим амбулантама  на  терену…….. 1 извршилац

до 31.12.2022.године,

3.спремачица  просторија у којима се пружају здравствене услуге у Одељењу за техничке и друге сличне послове...................................................... 1 извршилац, до 31.12.2022.године

 

          Опис послова:

Предвиђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Брус број 102/18,365/18,154/19,454/19,49/20,560/20,348/21,159/22

 

Услови ( за радна места под ред. бр. 1,2)

Стручна спрема/ образовање

 -средње образовање

Додатна знања/ испити/ радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара

 

Услови ( за радна места под ред. бр.3)

Стручна спрема/ образовање

 -основно образовање

 

Заинтересовани кандидати за послове, уз пријаву на оглас достављају и кратку биографију, са фотокопијом докумената о испуњености услова

 

- за радно место под ред.бр.1.,2.

      - доказ о завршеном образовању,

      - доказ о положеном стручном испиту,

      - доказ  важеће лиценце надлежне коморе,

     - доказ о радном искуству ( уговор о раду или  потврда послодавца или уговор о обављању приправничког стажа)

 

  • за радно место под ред.бр. 3.
  • доказ о завршеном образовању

 

           Напред наведену документацију доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља Брус, Краља Петра Првог број 9, са назнаком „ Пријава за оглас за заснивање радног односа на одређено време“, најкасније у року од 8 дана рачунајући од наредног дана од дана објављивања огласа на интернет страници Министарства здравља РС. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

          Достављена документација се не враћа.

Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља Брус, а изабрани кандидат биће и лично обавештен телефонским путем.

 

 

ДИРЕКТОР

Др Соња Павловић, спец.

гинекологије и акушерства