ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

         На основу члана 6.-10. Колективног уговора код Дома здравља Брус број 484,242-Анекс, Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља Брус број 102/18,365/18,154/19,454/19,49/20,560/20,348/21,159/22, Кадровског плана за Дом здравља Брус за 2021.годину број 112-01-114/2021/2021-02 од 18. августа 2021.године,

Закључка  Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број: 112-6076/2022 од 29.јула 2022.године, дописа Министарства здравља РС број 112-01-665/2022-02 од 25.августа 2022.године, одлуке директора Дома здравља Брус број 519 од 30.09.2022.године,  расписује се

О Г Л А С

за пријем у радни однос на неодређено време

 

за рад на пословима радног места технички секретар у Одсеку за правне и опште послове ..................................................................................................... 1 извршилац,

са пуним радним временом

 

Опис послова:

Предвиђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Брус број 102/18,365/18,154/19,454/19,49/20,560/20,348/21,159/22.

 

        Услови:

Стручна спрема/ образовање

 -средње образовање

Додатна знања/ испити/ радно искуство

  • знање рада на рачунару

Заинтересовани кандидати за послове, уз пријаву на оглас достављају и кратку биографију, са фотокопијом докумената о испуњености услова:

           -доказ о завршеном образовању,

          - доказ о знању рада на рачунару.

 

           Напред наведену документацију доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља Брус, Краља Петра Првог број 9, са назнаком „ Пријава за оглас за заснивање радног односа на неодређено време за техничког секретара“, најкасније у року од 8 дана рачунајући од наредног дана од дана објављивања огласа на интернет страници Министарства здравља РС. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 Достављена документација се не враћа.

Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља Брус, а изабрани кандидат биће и лично обавештен телефонским путем.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

ДИРЕКТОР

Др Соња Павловић, спец.

гинекологије и акушерства