Клиничко- болничког центра „Др Драгиша Мишовић – Дедиње

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“,бр.96/2019 и 58/2020) и члана 19. Статута Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“,у складу са важећим Кадровским планом за Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2022.годину број: 112-01-64/2022-02 од 30.јуна 2022.године, а на основу Закључка 51 број:112 – 6076/2022 од 29. јула 2022.године, Закључка 51 број: 112-6748/2022 од 30. августа 2022.године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, директор Клиничко- болничког центра „Др Драгиша Мишовић – Дедиње, расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА РАДНА МЕСТА

 

 

 

1.Медицинска сестра – техничар (општи смер), рад на неодређено време ( 10 извршилаца)

 

 

Опис радног места под 1:

Обавља послове здравствене неге болесника и потребне терапијске процедуре, у складу са садржајем рада одељења, односно одсека; врши припрему болесника за дијагностичке процедуре; води медицинску документацију неопходну за увид у здравствени статус болесника; за свој рад одговара главној - надзорној медицинској сестри /техничару Одељења – Одсека.

 

 

Услови под 1. :

       - Средње образовање, у складу са Каталогом радних места;

       - Стручни испит;

       - Лиценца;

       - Знање рада на рачунару

       - Најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању;

        

 Уз пријаву заинтересовани кандидати за радно место под 1 подносе следеће доказе о испуњености услова; оверену копију дипломе о завршеној Средњој медицинској школи,оверену копију уверења о положеном стручном испиту,решење о издавању лиценце,краћу бографију са пропратним писмом.

      

      Пријаву доставити на адресу;КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“, Хероја Милана

 Тепића бр 1, или лично Архиви Установе,Ул.Јована Мариновића бр. 4, у року од 8 

 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“и на сајту Министарства здравља.

 

 

В Д  ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ

Проф.др Владимир Ђукић