Завод за јавно здравље «Тимок»

На основу члана 7. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Рeпублика Србија (“Сл. гласник РС“, бр. 96/2019), члана 22. Статута Завода за јавно здравље „Тимок“ Зајечар, Закључка 51 број: 112-7624/2022 од 30. септембра 2022. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Кадровског плана Завода за јавно здравље «Тимок» Зајечар за  2018. годину бр. 112-01-200/2018-02 од 20. августа 2018. године и Одлуке директора Завода за јавно здравље «Тимок» Зајечар бр. 3-2649/22 од 03.10.2022. године, објављује се

 

О Г Л А С

 

 

За пријем једног извршиоца на привременим и повременим пословима ради обављања послова радног места: Домар/Мајстор одржавања у Служби за правне, економско-финансијске, техничке и њима сличне послове - Одељење за правне и опште послове, са пуним радним временом због потреба уредног функционисање сопствене котларнице Завода у времену трајања грејне сезоне 2022/2023, са следећим ближим описом послова:

Обавља послове одржавања водоводних, канализационих и електричних инсталација, замењивања делова и арматуре, отпушавања сливника, пружа испомоћ у оправци сложенијих послова водоводне, канализационе и грејне инсталације, одржавања машина, обавља све послове у одржавању круга и парковских површина, стаза и тротоара. Води свакодневну евиденцију о стању објеката Завода. Пружа помоћ у оправкама зграде и уређаја, обавља бетонирање, малтерисање, кречење и замену црепова, салонита. Ложење парних котлова чврстим горивом. Чишћење ложишта, потпаљивање и ложење ручним алатом или механизованим направама уз одржавање потребне количине горива и температуре. Избацивање пепела и одржавање уредности ложишта и радног простора. Унос угља и дрва. Употреба и одржавање средстава за заштиту на раду. Обавља и друге послове које захтева процес рада у Заводу по налогу руководиоца и њима одговара за свој рад. Дужан је да примењује процедуре и упутства система квалитета.

Извршилац посла ће напред дефинисане послове обављати за наручиоца посла у оквиру утврђеног распореда радног времена у периоду од највише 120 радних дана у текућој години.

 Заинтересовани кандидати преко Одељења за правне и опште послове Завода, уз пријаву  прилажу доказе о испуњености следећих услова у неовереним фотокопијама:

- доказ о стручној спреми, (минимум 3 ниво квалификација у траженој струци);

- извод из матичне књиге рођених и матичне књиге држављана;

- кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 Рок за подношење пријава кандидата јесте 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Филијале Зајечар. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем на ПП послове. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне и опште послове Завода. 

Пријаве слати на адресу: Завод за јавно здравље «Тимок» Зајечар, ул. Сремска бр.13, 19000 Зајечар, са назнаком „за оглас ПП послови“, или лично доставити Одељењу  за правне и опште  послове на адреси Завода. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор и проверу стеченог знања.

Приликом пријема, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за рад на пословима за које се прима.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на огласној табли Завода и на Wеб сајту Завода.