Општa болницa „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац

На основу члана 7-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 96/19), члана 23. Статута Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у Општој болници „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац бр. 09-1/35-1 од 15.01.2018. године, в.д.директора Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“  Шабац, расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос  

 

  1. 1. Возач техничког возила – један извршилац са пуним радним временом, на одређено време због повећаног обима посла, у најдужем трајању до три месеца,

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

- основно или средње образовање,

- возачка дозвола Б категорије.

Критеријум:

- радно искуство у струци,

- оцена на разговору (интервју).

 

  1. 2. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге – два извршиоца са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, у најдужем трајању до три месеца,

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

- завршена  основна школа.

Критеријум:

- радно искуство у струци,

- оцена на разговору (интервју).

 

  1. Портир - један извршилац са пуним радним временом, на одређено време због повећаног обима посла , у најдужем трајању до три месеца

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

- завршена основна школа.

Критеријум:

- радно искуство у струци

- оцена на разговору(интервју).

 

 

 

Кандидати су обавезни да попуне пријаву на оглас на обрасцу који је прописала Општа болница „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац, а који се може преузети у управи Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“  Шабац лично или на web site Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац www.bolnica015.org.rs.

 

Уз пријаву се обавезно подносе: кратка биографија, оверена фотокопија дипломе о завршеном образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да није покренута истрага и да оптужница није ступила на правну снагу (уверење суда), листинг радног стажа издат од надлежне филијале фонда ПИО.

 

Сва документа могуће је доставити као оверене фотокопије, с тим да овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 месеци.

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Шабац, на огласној табли Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац, web site Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац  и web site Министарства здравља Републике Србије.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на огласној табли НСЗ – Филијала Шабац.

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац, Попа Карана 4, Шабац, сваког радног дана од 07 до 15 часова, или послати препоручено поштом на адресу Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац са назнаком „За оглас“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.