Дом здравља ``Звездара``

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

СПЕЦИЈАЛИСТА ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА

-1 ИЗВРШИЛАЦ-

 

 

Опис посла: Превенира, дијагностикује  и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију; организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединаца и породице; ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести; прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здравствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници; ради у превентивним саветовалиштима; организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; учествује у посебним програмима (вакцинацијама, мере у току епидемије и масовних несрећа, мере за рано откривање болести); обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско -техничка помагала; даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности; спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите.

 

 

Услови: Медицински факултет,

               специјализација из гинекологије и акушерства

               VII 2 степен стручне спреме

               Положен стручни испит

               Завршен курс из цитологије

               Основно познавање рада на рачунару

 

Рок за подношење пријаве је 20 дана од дана објављивања огласа, на сајту Националне службе за запошљавање, поштом или личном доставом у архиву Дома здравља ``Звездара``, Олге Јовановић 11, II спрат, соба 208.

Уз пријаву поднети доказе о испуњености тражених услова.

Тражени докази се предају у неовереним фотокопијама и не враћају се кандидатима.

Дом здравља ``Звездара`` задржава право да поништи оглас уколико сматра да ниједан од пријављених кандидата не испуњава услове за рад за тражено радно место.

Резултати огласа биће објављени на интернет страници Дома здравља ``Звездара``.