Општа болница Кикинда

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („.Сл.гласник РС“ бр.96/2019) а у складу са Кадровским планом за Општу болницу Кикинда за 2022.годину, Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-64/2022 -02 од 25.02.2022.године и Одлуке в.д. директора Опште болнице Кикинда бр. 01-14 /103 од  04.10.2022.године, расписује се :

 

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

  1. Интернет оператера – пријемног службеника–1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом, за рад у Одељењу за пријем и збрињавање ургентних стања ради замене одсутног запосленог за време спречености за рад преко 30 дана

 

Услови за обављање послова под редним бројем 1 - завршена средња школа и познавање рада на рачунару  

Опис послова под редним бројем  1: прикупља информације и податке за интернет портал;обавља послове техничке обраде огласа и текстова за објављивање у публикацијама и на интернет страницама; обавља послове ажурирања сајта;припрема и уноси нове садржаје;води евиденцију о интеракцији на интернет порталу; пружа техничку подршку припреми медијских и других промотивних догађаја;припрема техничка решења за израду презентација, публикација и интернет портала.Врши административни пријем болесника у стационару, попуњава пријемни лист у канцеларији или на одељењу, уписује болеснике у матичну књигу.Води индекс болесника,попуњава пријаве порођаја за новорођенчад и смртне случајеве и евидентира дневно отпуштање болесника.Испуњава болеснички статистички лист.Врши идентификацију лица приликом пријема ( на основу личне карте и упута ) и прибавља документа о статусу болесника (осигурани члан породице,социјални случај итд.).Ради и друге послове по налогу главне медицинске сестре службе и главне медицинске сестре болнице.За свој рад непосредно одговара главној медицинској сестри службе и главној медицинској сестри болнице. По налогу дежурног лекара у болници стара се о смештају болесника у поподневној смени, стара се о гардероби новопримљених болесника

Заинтересовани кандидати уз пријаву – молбу за послове под редним бројем  3   подносе:

  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи
  • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извод из матичне књиге рођених
  • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променуо презиме)
  • Кандидат који има радно искуство потребно је да достави доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у струци
  • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

 

Пријавом на овај оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се неће користити у друге сврхе.

 

Кандидат који буде изабран за послове под редним бројем  1 пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

  • Лекарско уверење о здравственој способности за послове за које заснива радни однос – уверење не сме бити старије од 6 месеци

 

           Оглас објавити на огласној  табли Опште болнице Кикинда и  Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Кикинда (Кадровска служба) – Ђуре Јакшића 110, 23300 Кикинда с назнаком „ за Оглас“.

 

 

ВД  Д и р е к т о р

Опште болнице Кикинда

Др Весна Томин