Oпшта болница Ваљево

На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач  РС,  AП   и  јединица   локалне  самоуправе ( ,,Сл.гласник  РС“, бр.96/2019   и  58/2020-Анекс  I )   и  одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа  бр.ОБВ -01-9317  од  15.09.2022.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

 

         за  пријем  у   радни  однос   на  одређено  време ,  ради  замене  привремено  одсутне  запослене, до  повратка  са трудничког,  породиљског  одсуства   и  одсуства  са  рада  ради  неге  детета , за  радно  место:

 

-- медицинска  сестра/техничар   у  интервентним   процедурама ( ангио сала)  у  Одсеку  за  инвазивну   радиолошко-кардиолошку  дијагностику   са  пејсмејкер  центром   у   Служби  за  унутрашње  болести – 1 извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

- завршена  средња  медицинска  школа, општи смер, IV степен  стручне  спреме

- положен  стручни   испит  

- лиценца  или  решење  о упису  у  надлежну  Комору

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

-  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом   и   контакт  подацима

- оверена  фотокопија   дипломе   о  стеченом   образовању  одговарајућег  профила

- оверена   фотокопија   уверења  о  положеном  стручном   испиту

-  оверена  фотокопија  важеће  лиценце  за  рад  или  решења  о  упису  у  надлежну  Комору 

 - извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до  промене  презимена /

 

    Рок  за пријављивање  на  оглас  је  осам  дана  од  дана објављивања  огласа  у  публикацији  ,,Послови,,  код   Националне  службе  за  запошљавање.

 Неблаговремене   и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са  документацијом   доставити   на   адресу:

Општа  болница  Ваљево

Ул.Синђелићева  бр.62, 14 000 Ваљево

Одељење  за  правне, кадровске  и  административне  послове  /писарница/

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас   за  пријем   у   радни   однос   за   послове........................

(навести  тачан   профил   за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Бранка  Антић, в.д. директора

 

                                                                                        

 

      На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач  РС,  AП   и  јединица   локалне  самоуправе ( ,,Сл.гласник  РС“, бр.96/2019   и  58/2020-Анекс  I )   и  одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа  бр.ОБВ -01-9315 од  15.09.2022.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

 

         за  пријем  у   радни  однос   на  одређено  време ,  ради  замене  привремено  одсутне  запослене, до  повратка  са  породиљског одсуства   и  одсуства  са  рада  ради  неге  детета , за  радно  место:

 

-- лабораторијски   техничар  у  дијагностици   у  Одељењу  за  клиничко/биохемијску  дијагностику -1 извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

- завршена  средња  медицинска  школа, лабораторијски  смер, IV степен  стручне  спреме

- положен  стручни   испит  

- лиценца  или  решење  о упису  у  надлежну  Комору

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

-  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом   и   контакт  подацима

- оверена  фотокопија   дипломе   о  стеченом   образовању  одговарајућег  профила

-  оверена   фотокопија   уверења  о  положеном  стручном   испиту

-  оверена  фотокопија  важеће  лиценце  за  рад  или  решења  о  упису  у  надлежну  Комору 

 - извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до  промене  презимена /

 

    Рок  за пријављивање  на  оглас  је  осам  дана  од  дана објављивања  огласа  у  публикацији  ,,Послови,,  код   Националне  службе  за  запошљавање.

 Неблаговремене   и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са  документацијом   доставити   на   адресу:

Општа  болница  Ваљево

Ул.Синђелићева  бр.62, 14 000 Ваљево

Одељење  за  правне, кадровске  и  административне  послове  /писарница/

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас   за  пријем   у   радни   однос   за   послове........................

(навести  тачан   профил   за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Бранка  Антић, в.д. директора

 

 

 

На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач  РС,  AП   и  јединица   локалне  самоуправе ( ,,Сл.гласник  РС“, бр.96/2019   и  58/2020-Анекс  I )   и  одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа  бр.ОБВ -01-9319 од  15.09.2022.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

 

         за  пријем  у   радни  однос   на  одређено  време ,  ради  замене  привремено  одсутне  запослене, до  повратка са трудничког,  породиљског  одсуства  и  одсуства  са  рада  ради  неге  детета, за  радно  место:

-- виши  физиотерапеут  у  Служби  за  физикалну  медицину и  рехабилитацију- 1 извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

Високо  образовање :

-  на   основним студијама  у обиму  од 180 ЕСПБ  бодова, по пропису  који  уређује  високо  образовање  почев  од   10.септембра  2005.године

- на  студијама  у  трајању  до  три  године, по  пропису  који је  уређивао  високо  образовање  до  10.септембра  2005.године

-  положен  стручни   испит  

-  лиценца  или  решење  о упису  у  надлежну  Комору

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

-  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом   и   контакт  подацима

- оверена  фотокопија   дипломе   о  стеченом   образовању  одговарајућег  профила

-  оверена   фотокопија   уверења  о  положеном  стручном   испиту

-  оверена  фотокопија  важеће  лиценце  за  рад  или  решења  о  упису  у  надлежну  Комору 

 - извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до  промене  презимена /

 

    Рок  за пријављивање  на  оглас  је  осам  дана  од  дана објављивања  огласа  у  публикацији  ,,Послови,,  код   Националне  службе  за  запошљавање.

 Неблаговремене   и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са  документацијом   доставити   на   адресу:

Општа  болница  Ваљево

Ул.Синђелићева  бр.62, 14 000 Ваљево

Одељење  за  правне, кадровске  и  административне  послове  /писарница/

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас   за  пријем   у   радни   однос   за   послове........................

(навести  тачан   профил   за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Бранка  Антић, в.д. директора