Дом здравља Крушевац

На основу члана 7-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 96/2019, бр.58/2020 – Анекс), Кадровског плана Дома здравља Крушевац за 2022.годину, Одлуке о потреби  заснивања радног односа број 5950/22  oд 27.09.2022.године и члана 23. Статута Дома здравља Крушевац,  директор  Дома здравља Крушевац, расписује     

 

Ј А В Н И    О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

  1. 1. Возач хитне помоћи и санитетског превоза, на одређено време, у трајању од 6 месеци, због повећаног обима посла, у Служби хитне медицинске помоћи и санитетског превоза Дома здравља Крушевац.

 - 3 извршилаца.

 

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- стручна спрема/образовање:  средње образовање

- возачка дозвола Б категорије

 

Опис послова : Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Крушевац.

 

 Кандидати који се пријављују на оглас достављају:  

 -  пријаву на оглас у којој наводе за које радно место се пријављују;

-  кратку биографију са адресом и контакт телефоном;

-  оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;

-  фотокопија возачке дозволе;

-  фотокопију личне карте;

- фотокопију извода из матичне књиге рођених.

            

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима  који се јаве на оглас, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучује директор.

              О коначном избору кандидата одлучује директор.

             Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

             Уколико изабрани кандидат не достави наведени документ у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

 

 Пријавe на  оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“  Националне службе за запошљавање.

 

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 Пријаве са документацијом доставити на адресу:  Дом здравља Крушевац, улица Ћирила и Методија број 32,  37000  Крушевац.

 Оглас објавити код Националне службе запошљавања и на  web sajtu Министарства здравља, oгласној табли Дома здравља Крушевац и интернет презентацији Дома здравља Крушевац.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

ДИРЕКТОР

др Марина Костић, спец. мед. рада