Дом здравља „Др Милорад Влајковић“Барајево

На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе  чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна  и јединица локалне  самоуправе  (“Сл.гласник РС “, бр 96/2019,58/2020-Анекса I ) и члана 22 Статута Дома здравља „Др Милорад Влајковић“ Барајево, Дом здравља                             „Др Милорад Влајковић“ Барајево , дана  27.09.2022.године, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1.Медицинска сестра-техничар  - на неодређено време у Служби за здравствену заштиту одраслиху Дому здравља    са пуним радним временом- 1  ( један )  извршилац

Услови  за заснивање радног односа из овог огласа су:

  • Завршена средња медицинска школа, смер –општи, медицинска сестра/техничар
  • Положен стручни испит

Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање  радног односа утврђене Законом о раду              ( „Сл.гласник РС“ број 24/2005,61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-УС и 137/17  и 95/2018-аутентично тумачење ) и посебним прописима везаним за јавне  службе:

Уверење о држављанству РС ( не старије од 6 месеци )

Доказ да се против  кандидата не води кривични поступак односно да оптуженица није ступила  на правну снагу  и да није покренута  истрага ( уверење суда не старије од 6 месеци)

Уз пријаву заинтересовани кандидати за радно место подносе  доказе о испуњености општих и посебних услова  у оргиналу или овереним копијама , не старијим од шест месеци , уз краћу  биографију са пропратним писмом.

Рок за подношење  пријаве је 10  дана од дана  објављивања Националлне службе за запошљавањеи сајту Министарства здравља. Пријаве  на оглас могу се поднети лично или на писарници Дома здравља“Др Милорад Влајковић“Барајево , ул Светосавска бр 91 , сваког радног дана од 07 до 15 часова  или послати препоручено поштом на адресу са назнаком „За оглас-медицинска сестра “.      

 

 

В.Д.Директор

Др Данијела Новаковић