Дом здравља „Др Милорад Влајковић“Барајево

На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе  чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна  и јединица локалне  самоуправе  (“Сл.гласник РС “, бр 96/2019, 58/2020-Анекса I ) и члана 22, Статута Дома здравља „Др Милорад Влајковић“ Барајево, Дом здравља „Др Милорад Влајковић“ Барајево , дана  27.09.2022.године, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1.Доктор медицине  - на неодређено време у Служби за здравствену заштиту одраслих у  Дому здравља  , са пуним радним временом- 1  ( један )  извршилац.

Услови  за заснивање радног односа из овог огласа су:

  • Завршен медицински факултет
  • Положен стручни испит

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање  радног односа утврђене Законом о раду                 ( „Сл.гласник РС“ број 24/2005,61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-УС и 137/17 и 95/2018 –аутентичко тумачење  ) и посебним прописима везаним за јавне  службе:

Уверење о држављанству РС ( не старије од 6 месеци )

Доказ да се против  кандидата не води кривични поступак односно да оптуженица није ступила  на правну снагу  и да није покренута  истрага ( уверење суда не старије од 6 месеци)

Уз пријаву заинересовани кандидати за радно место подносе  доказе о испуњености општих и посебних услова  у оргиналу или овереним копијама , не старијим од шест месеци , уз краћу  биографију са пропратним писмом.

Рок за подношење  пријаве је 10 дана од дана  објављивања   Националлне службе за запошљавање и сајта  Министарства здравља.  Пријаве  на оглас могу се поднети лично или на писарници Дома здравља“Др Милорад Влајковић“Барајево , ул Светосавска бр 91 , сваког радног дана од 07 до 15 часова  или послати препоручено поштом на адресу са назнаком „За оглас-доктор медицине “.    

 

 

В.Д Директор Дома здравља

Др Данијела Новаковић