Дом здрављa «Ковачица»

На основу члана 23. Статута Дома здравља «Ковачица», чланова 7. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, АП и јединица локалне самоуправе и Oдлуке в.д. директора Дома здравља «Ковачица» бр: 1017/22 од 05.10.2022.г., в.д. директора Дома здравља «Ковачица» расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 


  1. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге - 1 извршилац, на oдређено време због повећаног обима посла у трајању од месец дана;

 

 

Опис посла: Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља «Ковачица»

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: 


За радно место из тачке 1. Огласа:

 

Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге: Стручна спрема/образовање:

 

- основно образовање.

 

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља «Ковачица» Ковачица, Штурова 42 сваког радног дана од 07:00  до 14:00  часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дома здрављa «Ковачица» Штурова 42, Ковачица, са назнаком „За оглас за радно место под бр.1“. 

Уз пријаву на јавни оглас се подносе у оригиналу или овереној фотокопији:

 

- сведочанство о завршеној основној школи, извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; копија личне карте.

 
Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Оглас се објављује на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, на огласној табли  Националне службе за запошљавање – Испостави Ковачица, огласној табли и веб сајту Дома здравља «Ковачица». 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на веб сајту Министарства здравља Републике Србије. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

В.Д.  Директора ДЗ «Ковачица»
                                                                           др Соринел Живојин