Завод за здравствену заштиту студената, Београд

На основу члана 7.  и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 96/19 и 58/20-Анекс I), члана 24. Статута Завода за здравствену заштиту студената, Београд, као и Одлуке в.д. директора Завода, дел. бр. 2209 oд 05.10.2022. године о расписивању огласа за заснивање радног односа, а по добијеној сагласности за пријем у радни однос на неодређено време за попуњавање слободног, односно упражњеног радног места (ново запошљавање) у Заводу, по Закључку Владе  05 број 112-930/2022  од 10. фебруара 2022. године,расписује се

 

ЈАВНИ  ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време  

 

на радном месту:Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности (специјалиста физикалне медицине и рехабилитације) у Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију,са пуним радним временом - 1 извршилац

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

-на интегрисаним академским студијама медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из физикалне медицине и рехабилитације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

-на основним студијама медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из физикалне медицине и рехабилитације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- специјалистички испит из физикалне медицине и рехабилитације;

- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Опис послова према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Заводу за послове наведеног радног места и то:превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију (у папирном и електронском облику);организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање студената на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности;ради у превентивним саветовалиштима; организује и спроводи прописане превентивне, циљане и скрининг прегледе;  учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;

- прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала у складу са законом; даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности;збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе; спроводи здравствену заштиту студената, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;обавља консултативни преглед пацијената на захтев лекара других организационих јединица и даје мишљење о здравственом стању пацијента;обучава новопримљене здравствене раднике и контролише обуку приправника; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и

 

здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

- утврђује време и узрок смрти;по потреби дежура у Стационару Завода;исправља оспорења електронске фактуре у својој области рада;учествује у процесу акредитације и примењује утврђене процедуре у раду;примењује прописане мере и утврђене процедуре за безбедан и здрав рад;обавезан је да прати нова достигнућа из своје струке и да се усавршава кроз све видове стручног усавршавања;обучава новопримљене здравствене раднике и контролише обуку приправника;учествује у раду стручних органа, комисија или других радних тела и тимова;

обавља послове којима је непосредно задужен  ради спровођења прописа;

- по потреби обавља и друге послове у оквиру своје струке, знања и способности стечених радом или едукацијама, по налогу шефа Одељења, начелника Службе, помоћника директора за медицинске послове или директора Завода, којима одговара за свој рад (по налогу руководилаца којима одговара за свој рад у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у Заводу).

Као доказ о испуњености услова кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

-пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом становања, контакт телефоном и  електронском адресом;

-фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету и фотокопију дипломе о завршеном специјалистичком испиту;

-фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од стране надлежне  коморе  (или решење  

о  упису у именик надлежне  коморе);

-очитану личну карту;

-извод из матичне књиге венчаних (уколико је промењено презиме).

 

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Оглас се објављује на огласној табли и интернет презентацији Завода, интернет страници Националне службе за запошљавање и веб сајту Министарства здравља РС.

Пријаве се достављају поштом на адресу:Завод за здравствену заштиту студената, Београд, ул. Крунска бр. 57, са назнаком „за конкурс за заснивање радног односа“ и навођењем радног места за које се конкурише.

Уколико је последњи дан рока за предају пријава нерадни дан (субота или недеља), рок за доставу пријава се помера на први наредни радни дан.

Неблаговоремене пријаве, пријаве које не садрже захтевану документацију, као и пријаве које нису послате у складу са условима овог огласа, неће бити узете у разматрање.

Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност да Завод врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који испуњавају услове конкурса могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран дужан је да пре заснивања радног односа достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Потребно је да кандидати доставе и уверење надлежног ПИО фонда о стажу осигурања.

Завод задржава право  да расписани конкурс из оправданих разлога поништи, или да не изабере ни једног од пријављених кандидата.

Достављене фотокопије документације уз пријаву на оглас, неће бити враћене кандидатима.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА ЗАВОДА

Прим.др Марија Обрадовић