Дом здравља Кула

На основу одредаба члана 23. Статута Дома здравља Кула, а у вези са одредбама чланова 5-7. Колективног уговора за Дом здравља Кула број 3354 од 13.11.2020.године директор Дома здравља Кула доноси,

 

 

ОДЛУКУ О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС БРОЈ 3600          ОД 26.09.2022. ГОДИНЕ

 

I

 

Поништава се ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС број 3600 од 26.09.2022. године, у тачки I  , објављен на огласној табли Националне службе за запошљавање дана 26.09.2022. године, огласној табли Дома здравља Кула, као и на web страници Министарства здравља Републке Србије (www.zdravlje.gov.rs) и web станици Дома здравља Кула (www.dzkula.rs), којим се у тачки I оглашава  пријем у радни однос на одређено време по основу повећаног обима посла у трајању од 12 месеци са пуним радним временом:

 

  • ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР – 1 извршилац У Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу.

 

II

 

Одлука о поништењу Јавног огласа за пријем у радни однос број 3600 од 26.09.2022.. године објављује се код Националне службе за запошљавање, на огласној табли Дома здравља Кула и на web страницама Министарства здравља Републке Србије (www.zdravlje.gov.rs) и Дома здравља Кула (www.dzkula.rs).

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА

ДИРЕКТОР

Шевин др Жарко