Општa болницa Сремска Митровица

На основу   члана 16. Статута Опште болнице Сремска Митровица, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019)Сремска Митровица, В.Д. Директора Опште болнице Сремска Митровица

 

Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

 

  1. 1. Помоћни радник – радник у гардероби – Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања - Сектор заједничких медицинских послова , на одређено време до повратка одсутне раднице са боловања, са пуним радним временом.

                                                                                                                                    Извршилац 1

                         

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови: Завршена Основна школа

 

Опис:  Примљене болеснике на лечење у Општу болницу, припрема, пресвлачи и одводи на  оделење. Врши санитарну обраду непокретних болесника заједно са медицинском сестром / техничарем у Ургентним службама .Стара се о  пријему и смештају у гардероби: веша, одеће и обуће. Издају и чувају копије реверса за преузете ствари. Материјално су одговорни за нестанак или губитак одеће, обуће и веша пацијената.Требују чист веш .Спроводе усвојене процедуре и у вези са истим обављају све административне  послове и воде документацију.По потреби одржавају хигијену просторија при Сектору заједничких медицинских послова. Материјално су одговорни за средства и инвентар за који се задуже ради пријема болесника у Општој болници. За свој рад су одговорни главној сестри-техничару  и начелнику Одељења за пријем и збрињавање ургентних стања и главној сестри Сектора заједничких медицинских послова                

  

   Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

-  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-  Фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

    -  Фотокопија важеће личне карте

   -   Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом  

                                                                                                                        

Напомена: Кандидати који буду примљени у радни однос по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од надлежног Диспанзера медицине рада.У случају да изабрани кандидат не испуњава услове у погледу здравствене способности за рад на радном месту, вршиће се поновни избор из реда кандидата који су конкурисали за то радно место.

            Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се путем поштe или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за који оглас и које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

  Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

ДОСТАВИТИ:

 

1.На огласну таблу Опште болнице                               В.Д. ДИРЕКТОРА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

2.Националној служби за запошљавање                                                

3.Помоћнику директора Сектора                                            СРЕМСКА МИТРОВИЦА      

4.Кадровском одсеку                                             

5.Архиви                                                                                    Прим.др Драган Малобабић