Дом здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин

На основу члана 21. Статута Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин, а у складу са Кадровским планом донетим од стране Министарства здравља број 112-01-31/2020-02 од  28.02.2020. године, в.д. директора Дома здравља расписује

 

 

О   Г   Л  А  С

за пријем у радни однос

 

            Виши интерни ревизор/самостални интерни ревизор – 1 извршилац

 

            Радни однос се заснива на одређено време: због повећаног обима посла до 6 месеци.

           

            Услови:

  •  на основним студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. Године – дипломирани економиста;

 

на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. Године – дипломирани економиста;

 

      -    положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору;

 

      -    најмање три године искуства на пословима ревизије, интерне контроле,

           финансијске контроле или на рачуноводствено-финансијским пословима.  

           

            Заинтересовани  кандидати дужи су да поднесу:

 

  1. пријаву са кратком биографијом;
  2. оверену фотокопију дипломе о завршеном Економском факултету;
  3. оверену фотокопију дипломе (уверења) о положеном испиту за овлашћеног интерног  

         ревизора у јавном сектору;

  1. доказ о радном искуству.

 

            Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање и сајту Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на сајту Министарства здравља, као и на сајту Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин.

 

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.д.  директора

Миљуш др Милан