Завод за јавно здравље Панчево

На основу члана 31. Закона о раду (Сл. гласник РС бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), члана 164. став 4. Закона о здравственој заштити (Сл. гласник РС бр. 25/2019), чл. 7- 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС бр. 96/2019, 58/2020), чл. 7- 9. Колективног уговора код Завода за јавно здравље Панчево и Одлуке вд директора Завода за јавно здравље Панчево број 01-593/0-2022 од 10.10.2022. године, расписује се

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

 

 

 1. Назив радног места за које се расписује јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време на ПЕРИОД ОД 6 МЕСЕЦИ, због потребе процеса рада у Центру за микробиологију, Завода за јавно здравље Панчево:

 

 • ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР / САНИТАРНО - ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР

- (1 извршилац).

 

 1. Опис радног места – ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР / САНИТАРНО - ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР

 

       Обавља сложеније послове из домена своје стуке у области епидемиологије и микробиологије, према плану и утврђеном распореду рада у Заводу и на терену.

- узима узорке из животне и радне средине за  микробиолошко испитивање и врши њихову анализу;

- спроводи мере за спречавање ширења заразних болести;

- врши надзор над управљањем, раздвајањем и дистрибуцијом инфективног медицинског отпада;

- спроводи активности стручног усавршавања;

Дужан је да се у обављању својих послова придржава начела утврђених у Хипократовој заклетви и Кодексу етике здравствених радника, да примењује само проверене и научно доказане методе, поступке и вештине савладане током едукације и да се континуирано стручно усавршава и прати достигнућа медицинске и сродних наука.

        Спроводи прописане процедуре система квалитета из свог делокруга рада.

        За свој рад одговара руководиоцу Одељења и начелнику Центра, по чијем налогу обавља и друге послове из домена своје струке.

 

                                                  

 1. Услови за радно место/Врста и степен стручне спреме за радно место – ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР / САНИТАРНО - ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР

 

Високо образовање:

- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је

уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

 

 1. Докази које кандидат уз биографију подноси (у оригиналу или овереној фотокопији) за наведено радно место:
 • диплома о завршеној Високој школи санитарне струке,
 • радна књижица или потврда Фонда за пензијско и инвалидско осигурање као доказ о радном искуству у струци,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • уверење о држављанству,
 • извод из матичне књиге венчаних уколико су дипломе или уверења издата на девојачко презиме,
 • својеручно писана сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.

 

 1. 5. Рок за подношење пријава кандидата (лично или путем поште) Заводу за јавно здравље Панчево, Пастерова бр. 2, Панчево, уз достављање доказа о испуњавању услова, је 8 дана од објављивања јавног огласа на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, са назнаком „Пријава за јавни оглас“ и навести за које радно место.

 

 1. Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

 

 1. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

    Приложена документа за оглас неће се враћати кандидатима.

 

8. Овај јавни оглас објављује се код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља и на огласној табли и интернет страници Завода за јавно здравље Панчево.

 

 

ВД Директора

Прим. др Љиљана Лазић