Завод за јавно здравље Панчево

На основу члана 31. Закона о раду (Сл. гласник РС бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), члана 164. став 4. Закона о здравственој заштити (Сл. гласник РС бр. 25/2019), чл. 7- 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС бр. 96/2019, 58/2020), чл. 7- 9. Колективног уговора код Завода за јавно здравље Панчево и Одлуке вд директора Завода за јавно здравље Панчево број 01-592/0-2022 од 10.10.2022. године, расписује се

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

 

 

 1. Назив радног места за које се расписује јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време на ПЕРИОД ОД 6 МЕСЕЦИ, због потребе процеса рада у Одељењу Санитарне хемије, Центра за хигијену и хуману екологију, Завода за јавно здравље Панчево:

 

ХЕМИЈСКИ ТЕХНИЧАР (1 извршилац).

 

 

 1. Опис радног места – ХЕМИЈСКИ ТЕХНИЧАР:

 

- Припрема и поставља лабораторијски прибор за рад;

- врши узорковање материјала за физичко-хемијско испитивање;

- учествује у пословима разврставања узорака при пријему, евидентирање уноса података из записника о узроковању и уносу података о извршеним лабораторијским испитивањима у базу података;

- учествује у лабораторијским испитивањима;

- обезбеђује адекватно чување и транспорт лабораторијских узорака.

 

  Спроводи прописане процедуре система квалитета из свог делокруга рада.

            За свој рад одговара  руководиоцу Одељења, по чијем налогу обавља и друге послове из домена своје струке  у Заводу и на  терену.

 

                                                  

 1. 3. Услови за радно место/Врста и степен стручне спреме за радно место – ХЕМИЈСКИ ТЕХНИЧАР:

-  средње образовање.

-  положен возачки испит,

- најмање 6 месеци радног искуства,

 

 1. Докази које кандидат уз биографију подноси (у оригиналу или овереној фотокопији) за наведено радно место:
 • диплома о завршеној средњој школи, хемијске струке,
 •  потврда о радном искуству у струци,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • уверење о држављанству,
 • извод из матичне књиге венчаних уколико су дипломе или уверења издата на девојачко презиме,
 • својеручно писана сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.

 

 1. 5. Рок за подношење пријава кандидата (лично или путем поште) Заводу за јавно здравље Панчево, Пастерова бр. 2, Панчево, уз достављање доказа о испуњавању услова, је 8 дана од објављивања јавног огласа на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, са назнаком „Пријава за јавни оглас“ и навести за које радно место.

 

 1. Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

 

 1. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

    Приложена документа за оглас неће се враћати кандидатима.

 

8. Овај јавни оглас објављује се код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља и на огласној табли и интернет страници Завода за јавно здравље Панчево.

 

 

ВД Директора

Прим. др Љиљана Лазић