Завод за јавно здравље Панчево

На основу члана 31. Закона о раду (Сл. гласник РС бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), члана 164. став 4. Закона о здравственој заштити (Сл. гласник РС бр. 25/2019), чл. 7- 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС бр. 96/2019, 58/2020), чл. 7- 9. Колективног уговора код Завода за јавно здравље Панчево и Одлуке вд директора Завода за јавно здравље Панчево број 01-591/0-2022 од 10.10.2022. године, расписује се

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

 

 

 1. Назив радног места за које се расписује јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због замене привремено одсутног запосленог, до његовог повратка:

 

ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК (1 извршилац).

 

 

 1. Опис радног места – ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК:

 

организује, координира, прати и контролише извршење правних, кадровских и административних послова;

- развија, дефинише и координира припрему програма и планова рада из области

 правних, кадровских и административних послова;

- организује, координира и контролише извршење општих послова;

- доноси одлуке о начину реализације правних, кадровских и административних

 послова;

- прати спровођење и усклађеност општих и појединачних аката са прописима из

делокруга рада;

- обавља послове из области имовинско - правних послова;

- прати и припрема опште акте, уговоре и друге опште и појединачне акте;

- контролише припрему уговора и њихову реализацију и доноси одлуку о

предузимању правних мера;

- решава радне, дисциплинске и друге поступке и управља другим правним

 пословима;

- надзире рад запослених на правним, кадровским и административним пословима;

- координира послове из области заштите запослених од злостављања на раду;

- координира осмишљавање и успостављање система управљања ризицима као и

система интерних контрола;

- анализира проблеме у вршењу послова и припрема смернице и упутства

запосленима за уједначавање и примену најбоље праксе.

- запосленима за уједначавање и примену најбоље праксе.

 

3. Услови за радно место/Врста и степен стручне спреме за радно место – ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК:

Високо образовање:

- на основним академским студијама из области права, у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

      - на основним студијама  из области права у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. Године

- знање рада на рачуна;

       - најмање пет година радног искуства

 

 1. Докази које кандидат уз биографију подноси (у оригиналу или овереној фотокопији) за наведено радно место:
 • диплома о завршеном ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ,
 • радна књижица или потврда Фонда за пензијско и инвалидско осигурање као доказ о радном искуству у струци,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • уверење о држављанству,
 • извод из матичне књиге венчаних уколико су дипломе или уверења издата на девојачко презиме,
 • својеручно писана сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.

 

 1. 5. Рок за подношење пријава кандидата (лично или путем поште) Заводу за јавно здравље Панчево, Пастерова бр. 2, Панчево, уз достављање доказа о испуњавању услова, је 8 дана од објављивања јавног огласа на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, са назнаком „Пријава за јавни оглас“ и навести за које радно место.

 

 1. Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

 

 1. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

    Приложена документа за оглас неће се враћати кандидатима.

 

8. Овај јавни оглас објављује се код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља и на огласној табли и интернет страници Завода за јавно здравље Панчево.

 

 

ВД Директора

Прим. др Љиљана Лазић