Завод за здравствену заштиту студената, Београд

На основу члана чл. 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 96/19 и 58/20-Анекс I), као и чл. 24. Статута Завода за здравствену заштиту студената, Београд, а према потреби посла и организације рада у Заводу и у складу са Кадровским планом Министарства здравља, дел. бр. 112-01-607/2019-02 од 22.10.2019. године, као и Одлуке в.д. директора Завода дел. бр. 2231  oд 07.10.2022. године, расписује се

 

ЈАВНИ  ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла

на радном месту:спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге у Одељењу за техничке и друге сличне послове - 1 извршилац, на период ангажовања до 3 (три) месеца.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следећи услов:

Стручна спрема / образовање

- основно образовање.

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Заводу, за послове наведеног радног места и то:

 “- одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност; одржава хигијену у административним просторијама;одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе;прикупља прљав веш са кревета болесника,пресвлачи кревете после отпуста болесника;доноси чист и испеглан веш из вешераја;требује потрошни материјал за одржавање хигијене и води рачуна о његовој рационалној потрошњи;чисти дворишта Завода, а у зимским месецима чисти снег у двориштима и објектима Завода;након завршеног радног времена дужна је да искључи све електричне апарате, погаси сва светла,закључа све просторије и улазна врата Завода и остави кључеве на за то одређено место;по потреби посла и организације рада, обавља послове перача лабораторијског посуђа;примењује утврђене процедуре у раду;примењује прописане мере и утврђене процедуре за безбедан и здрав рад;учествује у раду комисија или других радних тела и тимова;обавља послове којима је непосредно задужен  ради спровођења прописа;по потреби обавља и друге послове у оквиру своје струке, знања и способности стечених радом или  едукацијама.

Као доказ о испуњености услова кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом  и  наведеном адресом и контакт телефоном (по могућству и електронску адресу)

-фотокопију сведочанства о завршеном основном образовању

-очитану личну карту

-извод из матичне књиге венчаних (уколико је промењено презиме)

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Оглас се објављује на огласној табли и интернет презентацији Завода, интернет сраници Националне службе за запошљавање и веб сајту Министарства здравља РС.

Пријаве се достављају поштом на адресу: Завод за здравствену заштиту студената, Београд, ул. Крунска бр. 57, са назнаком „за конкурс за заснивање радног односа“ и навођењем радног места за које се конкурише.

Уколико је последњи дан рока за предају пријава нерадни дан (субота или недеља), рок за доставу пријава се помера на први наредни радни дан.

Неблаговоремене пријаве, пријаве које не садрже захтевану документацију, као и пријаве које нису послате у складу са условима овог огласа, неће бити узете у разматрање.

Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност да Завод врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који испуњавају услове конкурса могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран дужан је да пре заснивања радног односа достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Потребно је да кандидати доставе и уверење надлежног ПИО фонда о стажу осигурања.

Завод задржава право да расписани конкурс из оправданих разлога поништи, или да не изабере ни једног од пријављених кандидата.

Достављене фотокопије документације уз пријаву на оглас, неће бити враћене кандидатима.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА ЗАВОДА

Прим.др Марија Обрадовић