Дом здравља Савски венац, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник“ РС бр. 96/2019 и 58/2020), тачке 4. Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља Савски венац за 2022.годину број 112-01-64/2021-02 од 14.03.2022.године, и Одлуке директора дел. бр. 5246 од 13.10.2022. године

Расписује се

О Г Л А С

За пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2022.године, са пуним радним временом:

Референта за финансијско рачуноводствене послове  - 1 извршилацу Служби правних,економско финансијских и техничких послова

Услови:

Радно место: Референт  финансијско рачуноводствене послове 

Захтевана врста образовања

Средње образовање

Захтевана додатна знања/испити

-          знање рада на рачунару

Захтевано радно искуство

 

 

Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

-  фотокопију дипломе о завршеној школи

-  доказ о радном искуству

-  фотокопију личне карте

-  фотокопију уверења о држављанству

-  фотокопију извода из Матичне књиге рођених

-  пријаву на оглас са кратком биографијом  са наведеном адресом и контакт телефоном

Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос.

Кандидати који буду примљени у радни однос дужни су да доставе оверене копије горе наведене документације.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министрства здравља РС

Пријаве се подносе на адресу:

Дом здравља Савски венац, Београд, ул. Пастерова бр. 1, са назнаком „за оглас“ .

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове.

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА

Др сци мед Зоран Бекић