Институт за трансфузију крви Србије, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлуке директора Института за трансфузију крви Србије број 4133/1 од 13.10.2022., расписује се:

 

ОГЛАС

За пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог за следеће радно место:

 

Виши лабораторијски техничар – 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема/образовање:

Високо образовање:

-на струковним студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује  високо образовање, почев од 10.септембра 2005.године;

-на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године.

Додатна знања/испити/радно искуство

-стручни испит

-лиценца

-најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Опис посла: стручни послови вишег лабораторијског техничара у трансфузиологији ( одређивање хемоглобина и крвних група на плочици и др.) и послови приликом узимања крви (пункција вене у циљу конзервације крви, узимање узорака за анализу. Одређивање хемоглобина и крвних група на плочици и др.), старање о даваоцу за време и непосредно након давања крви .

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Фотокопију лиценце
 • Кратку биографију

 

За пријем у радни однос на одређено време до три месеца трајања због повећаног обима посла  за следећа радна места:

Доктор медицине – 2 извршиоца, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Опис посла: Реализација програма и планова прикупљања резерви крви; Рад на мотивацији давалаца крви, припрема, контрола и организација рада екипе у Институту и на терену, контактирање са организаторима и установама на терену, здравствени преглед давалаца крви и оцена здравственог стања;

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Фотокопија лиценце
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

 

Медицинска сестра у амбуланти – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Опис посла: послови приликом узимања крви (пункција вене у циљу конзервације крви, узимање узорака за анализе, одређивање хемоглобина и крвних група на плочици и др.) уз надзор медицинске сестре /техничара у трансфузиологији; старање о даваоцу за време и непосредно након давања крви;

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Фотокопија лиценце
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

Лабораторијски техничар у дијагностици – 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис посла: обезбеђивање техничких услова рада (пријем и припрема материјала, прибора и инструмената за рад и хигијенско одржавање опреме и радних површина); извођење тестова из области поремећаја хемостазе, вођење прописане здравствене документације

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Фотокопија лиценце
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

 

 

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за трансфузију крви Србије www.nbti.org.rs у делу Огласи и конкурси и неће се достављати учесницима јавног конкурса.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Достављена документа се не враћају.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Др Весна Мијуцић