ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

На основу члана 7. до 9. Посебног колективног  уговора за здравствене установе чији је оснивач Репбублика Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 96/19 и 58/20 – Анекс I), Кадровског плана за Здравствени центар Врање бр.112-01-31/2020-02 од 09.04.2020.године и допуне истог бр. 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.године, Инструкције Министарства здравља РС број 120-01-151/2020-02 од 08. фебруара 2022.године,  и Одлуке о потреби заснивања радног односа бр 01-7225 од 14.10.2022. године, в.д.директора Здравственог центра Врање, расписује

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време

 

I           Расписује се оглас за пријем у радни однос на одређено време – до три месеца, са пуним радним временом  - због повећаног обима посла, и то:

 

 1. Медицинска сестра – техничар  – 1 (један) извршилац, за потребе Службе за општу хирургију, ОЈ Општа болнице Здравственог центра Врање

Услови:  IV степен стручне спреме, завршена  средња медицинска школа, положен стручни испит,  лиценца или решење о издавању лиценце;

Опис послова: према   Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 2.5.18. Секундарна здравствена заштита.

 1. Медицинска сестра – техничар  – 1 (један) извршилац, за потребе  Инфективног одељења, ОЈ Општа болнице Здравственог центра Врање,

Услови:  IV степен стручне спреме, завршена  средња медицинска школа, положен стручни испит,  лиценца или решење о издавању лиценце;

Опис послова: према   Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 2.3.7. Секундарна здравствена заштита.

 1. Медицинска сестра – техничар  – 1 (један) извршилац, за потребе  Службе за педијатрију, ОЈ Општа болнице Здравственог центра Врање,

Услови:  IV степен стручне спреме, завршена  средња медицинска школа, положен стручни испит,  лиценца или решење о издавању лиценце;

Опис послова: према   Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 2.10.11. Секундарна здравствена заштита.

Општи/типични опис посла:

Планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;обавља сложене медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама;учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље;припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;учествује у набавци потребног материјала;одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин; припрема и прати пацијенте приликом специјалистичко-консултативних и других прегледа; прикупља материјал за лабораторијске и друге анализе; стара се о хигијенско-техничкој исправности просторија службе,  води бригу о исправности медицинске опреме на одељењу и стара се о стерилности инструмената; спроводи личну и општу хигијену пацијената; стара се о исхрани пацијената; припрема пацијента за пријем посета и отпуста са одељења; стара се о спровођењу кућног реда; обавља послове у амбуланти, води протокол лекара, амбулантни протокол и сл; сарађује  и координира са другим здравственим радницима, преноси искуства на младје сестре и уводи у рад приправнике и новопримљене сестре; ради на свом стручном усавршавању; ради на здравственом васпитању и подизању здравствене културе становништва, ради на унапредјењу и афирмацији одељења и запослених; одговоран је за средства са којима рукује, за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свога рада; одговоран је за правилно и уредно вођење медицинске документације; обавља административне послове; уредно води књигу примопредаје и исту потписује приликом примопредаје; пружа стручну пратњу приликом транспорта пацијента у здравствену установу вишег нивоа; придржава се мера заштите на раду.

Обавља и друге послове који су сродни са предвиђеним пословима.

За свој рад одговоран је главној медицинској сестри / техничару службе/ и начелнику службе.

 

II         Расписује се оглас за пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом  - ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на  рад  са  боловања, и то:

 1. Виша медицинска сестра-техничар   – 1 (један) извршилац, у Служби за педијатрију ОЈ Опште болнице Здравственог центра Врање, 

Услови:  VI степен стручне спреме, завршена  виша медицинска школа – виша медицинска сестра-техничар, положен стручни испит,  лиценца или решење о издавању лиценце;

Опис послова: према   Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање, члан 28. тачка 2.10.10. Секундарна здравствена заштита.

Општи/типични опис посла

– обавља сложене медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;

– примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;

– врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину;

– учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;

– прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље;

– припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;

– спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;

– учествује у набавци потребног материјала;

– нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe,

учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг;

– одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин;

–За свој рад одговоран је главној медицинској сестри / техничару  службе и болнице/ и начелнику службе

 1. Медицинска сестра – техничар  – 1 (један) извршилац, за потребе  Службе за гинекологију и акушерство, ОЈ Општа болнице Здравственог центра Врање,

Услови:  IV степен стручне спреме, завршена  средња медицинска школа, положен стручни испит,  лиценца или решење о издавању лиценце;

Опис послова: према   Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 2.11.24. Секундарна здравствена заштита.

Општи/типични опис посла

Планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;обавља сложене медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама;учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље;припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;учествује у набавци потребног материјала;одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин; припрема и прати пацијенте приликом специјалистичко-консултативних и других прегледа; прикупља материјал за лабораторијске и друге анализе; стара се о хигијенско-техничкој исправности просторија службе,  води бригу о исправности медицинске опреме на одељењу и стара се о стерилности инструмената; спроводи личну и општу хигијену пацијената; стара се о исхрани пацијената; припрема пацијента за пријем посета и отпуста са одељења; стара се о спровођењу кућног реда; обавља послове у амбуланти, води протокол лекара, амбулантни протокол и сл; сарађује  и координира са другим здравственим радницима, преноси искуства на младје сестре и уводи у рад приправнике и новопримљене сестре; ради на свом стручном усавршавању; ради на здравственом васпитању и подизању здравствене културе становништва, ради на унапредјењу и афирмацији одељења и запослених; одговоран је за средства са којима рукује, за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свога рада; одговоран је за правилно и уредно вођење медицинске документације; обавља административне послове; уредно води књигу примопредаје и исту потписује приликом примопредаје; пружа стручну пратњу приликом транспорта пацијента у здравствену установу вишег нивоа; придржава се мера заштите на раду.

Обавља и друге послове који су сродни са предвиђеним пословима.

За свој рад одговоран је главној медицинској сестри / техничару службе/ и начелнику службе.

 1. Медицинска сестра – техничар  – 1 (један) извршилац, за потребе  Службе за здравствену заштиту деце, ОЈ Дом здравља  Здравственог центра Врање,

Услови:  IV степен стручне спреме, завршена  средња медицинска школа, положен стручни испит,  лиценца или решење о издавању лиценце;

Опис послова: према   Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 1.1.1.9. Примарна здравствена заштита.

Опис посла:

Пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију;

у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену,у оквиту теренског рада;

припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за рад;

учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви и др.) и врши антропометријска мерења;

врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената;

правилно одлаже медицински отпад;

 1. Спремач просторија у којима се пружају здравствене услуге - 1 (један) извршилац, за потребе Службе за техничке, помоћне и друге сличне послове – Одељење за одржавање хигијене, Здравственог центра Врање.

Услови:  Основно образовање.

Опис послова: према Измени и допуни Правилника о организацији  и  систематизацији послова   Здравственог центра Врање члан 28. тачка 3.3.3. Служба за техничке, помоћне и друге сличне послове.

-Опис посла:

одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност; - одржава хигијену у административним просторијама;

- одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе;

- обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 • Пријаву на оглас са кратком пословном биографијом и контакт телефоном ;
 • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте, уколико је чипована;
 • Фотокопију дипломе;
 • Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Фотокопију важеће лиценце или решење о издавању лиценце;
 • Фотокопију доказа о промени презимена (уколико је презиме кандидата различито на дипломи и лиценци или на неком од приложених докумената);
 • Пре почетка рада да достави лекарско уверење.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на web страници Министарства здравља Републике Србије.

            Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке за пријем у радни однос.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, као и  оверену документацију.

Кандидатима који не буду изабрани доставља се одлука о избору кадидата, на адресу коју буду приложили у пријави. Конкурсна документација се не враћа.

            Коначну одлуку о избору кандидата доноси директор Здравственог центра Врање.

Неблаговремене и пријаве са недостатцима неће се разматрати.

Пријаву доставити у писарници ЗЦ Врање, у затвореној коверти, са назнаком

„ЗА ОГЛАС БРОЈ 55, за радно место: ____________________"  на адресу:

Здравствени центар Врање

Ул.Јована Јанковића Лунге бр.1

17500 Врање