ОПШТА БОЛНИЦА МАЈДАНПЕК

На основу члана 7, 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019 и 58/2020-Анекс I), члана 21. Статута Опште болнице Мајданпек, дописа Министарства здравља бр. 112-01-557/2022-02 од 01. августа 2022. године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава бр. 112-5094/2022 од 29. јуна 2022. године, сагласности Министарства здравља, Сектора за организацију здравствене службе бр. 06-00-4-8/2022-02 од 01. августа 2022. године, Кадровског плана за болницу за 2022. годину, број: 112-01-64/2022-02 од 25.02.2022. године, в.д. директора доставља на објављивање

 

ОПШТА БОЛНИЦА МАЈДАНПЕК

расписује

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом

 

I

            За радно место:

1) гинеколошко – акушерска сестра/бабица у породилишту, Одељење гинекологије и акушерства,  1(један) извршилац;

II

Поред општих услова прописаних Законом о раду ("Службени гласник РС" бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и следеће услове:

 

За радно место бр.1

Стручна спрема/образовање:

Средње образовање –здравствене струке гинеколошко акушерског смера

Додатна знања/испити/радно искуство:

- стручни испит;

- лиценца;

 

Опис посла:

 • спроводи мере и поступке пријема и отпуста као и адекватну припрему болесника,
 • стара се о спровођењу хигијенских принципа у раду са болесницима и одржавању хигијене просторија, кревета, прибора,
 • обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације,
 • врши намештање и пресвлачење кревета као и купање, прање и негу непокретних болесника,
 • врши припрему болесника и потребне медицинске документације за дијагностичке прегледе,
 • спроводи ординирану терапију, врши узимање и слање материјала за лабораторијске прегледе, прати пацијента на друге прегледе,
 • контролише виталне знаке код болесника, положја, диурезу, столицу, изглед, температуру, рану, а о свим променама обавештава лекара,
 • припрема труднице за преглед и порођај ,
 • узима спољне мере карлице и све то нотира у историју болести,

У порођајној сали:

 • прати срчане тонове плода и о свему обавештава гинеколога,
 • прати дилатацију материчног ушћа,
 • даје додатну терапију коју ординира лекар,
 • мануелно учесвује у довршавању порођаја,
 • асистира при збрињавању у епизотомија и руптира,
 • самостално обавља примарну обраду новорођенчета,
 • прати виталне функције код беба и порођене жене,

У операционој сали:

 • врши збрињавање новорођенчета након царског реза (аспирирање и ако су потребне додатне мере у анимирању),
 • прихватање и збрињавање породиље након царског реза (праћење виталних параметара –ТА, температура, пулс, диуреза...)
 • за гинеколошку операцију жена, примема пацијенткињу за операцију и уводи у салу,
 • асиситира при мањим гинеколошким интервенцијама у операционој сали,
 • пакује препарате за патохистологију;
 • код оперисаних пацијената даје оксигену и медикаментозну терапију,
 • асистира при превијању оперисаних особа као и скидању конаца,
 • води прописану медицинску документацију и сачињава потребне извештаје,
 • учествује у набавци потребног материјала,
 • одлаже и уклања медицински отпад на прописан начин,
 • фактурише услуге РФЗО,
 • обавља и друге послове своје струке по налогу начелника , ординирајућег лекара и главне сестре/техничара,
 • за свој рад одговара начелнику, ординирајућем лекару и главној сестри/техничару.

III

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом (са наведеном адресом и контакт телефоном);
 • Оверену фотокопију дипломе;
 • Оверену фотокопију лиценце или решења о упису у комору;
 • Уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију)
 • Оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених / венчаних ако је дошло до промене презимена;
 • Доказ да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје суд);
 • Доказ да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП),
 • Фотокопију/очитану личну карту.

НАПОМЕНА: оверене фотокопије не смеју бити старије од 6 месеци.

Факултативно:

 • Кандидати могу да доставе и друге сертификате, уверења, потврде, похвале, препоруке и сл. уколико поседују.
 • Фотокопија уговора о раду којом се доказује радно искуство у траженом звању или Потврда/уверење које издаје послодавац којом се доказује дата чињеница. Исто је потребно доставити ради утврђивања претходног радног стажа и евентуалног бодовања кандидата, како би се утврдило да је наведено лице обављало послове у неком од наведених звања.
 • Напомена: непоходно је да се означи просечна оцена током студирања рави евентуалног бодовања.

Факултативна документа се подносе ради утврђивања додатних информација о образовању, радном искуству и сл. кандидата.

IV

Рок за пријављивање на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на интернет страници Националне службе за запошљавање. Оглас се објављује и на сајту Министарства здравља Републике Србије, интернет страници и огласној табли установе (напомена у погледу рачунања рокова, дан када је обавештење извршено, односно дан у који пада догађај од ког се рачуна трајање рока, не урачунава се у рок, већ се почетак рока рачуна од првог наредног дана, а уколико последњи дан рока пада на дан у коме установа не ради, рок истиче кад протекне први наредни радни дан) .

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

У случају већег броја пријављених кандидата, може бити обављен разговор са кандидатима из ужег избора, ради добијања додатних информација које могу бити битне за доношење одлуке о пријему.

Обавештење о избору кандидата, кандидатима ће бити достављено у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Пријаву са документацијом са назнаком „Пријава на оглас за радно место __________ рб.___“ доставити лично или на адресу:

Општа болница Мајданпек

Капетанска 30

19250 Мајданпек