ДОМ ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО"

На основу  члана 7, 8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019 и 58/2020 Анекс 1) и Одлуке вд директорке Дома здравља "Краљево" у Краљеву број: 5-1267 од 21.10.2022. године, Дом здравља "Краљево" у Краљеву расписује

                                    

О   Г   Л   А   С

               

За пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом у трајању до 24 месеца једне (1) стоматолошке сестре за рад у Служби за стоматолошку здравствену заштиту, Дома здравља "Краљево" у Краљеву.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља  „Краљево“ у Краљеву:

Средња медицинска школа стоматолошког смера и положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 - оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;

 - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

  - извод из матичне књиге рођених;

  - пријаву на расписани оглас (молба)

  - кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом (CV)

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево. Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.      

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Кандидати који буду изабрани, пре закључивања уговора о раду дужни су да доставе доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Пријаву са документацијом доставити ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ ПОШТЕ, на адресу: Дома здравља "Краљево" у Краљеву (Кадровска служба) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати