Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број  0107 бр.10598                                 од  21.10.2022.год., Здравствени центар расписује

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због

боловања

                              

 

       

         ОЈ Дом здравља Ужице

 

  1. Програмер/инжењер, VII ссс................................................................. 1 извршилац        

   

                     

                      Услови за заснивање радног односа

 

  • За радно место програмер/инжењер – VII степен стручне спреме – завршена висока школа из области информатике и рачунарске науке и радно искуство на пословима одржавања информационих система.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

 

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној  одговарајућој школи
  • Кратку биографију
  • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак/уверење издаје Суд/,не старије од 6 месеци
  • Уверење да нису осуђивани за кривично дело које их чини неподобним за рад у здравственој установи /издаје МУП/,не старије од 6 месеци

 

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.