КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ''БЕЖАНИЈСКА КОСА''

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Сл. гласник РС» бр. 96/19 и 58/20 – Анекс 1), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду („Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/18“), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 1149/8 од 24.02.2021. године, а у складу са Дописом Министарства здравља бр. 112-01-131/2022-02 од 16.03.2022. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, расписујем следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 доктора медицине – клиничког лекара на неодређено време за рад у Служби анестезиологије и интензивног лечења у Заједничким медицинским службама, са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци

 

Услови за заснивање радног односа за доктора медицине-клиничког лекара су:

 1. медицински факултет
 2. положен стручни испит

 

Критеријум:

 • просечна оцена студирања,
 • завршен докторат, магистеријум, академске специјалистичке студије,
 • радно искуство у струци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос или стручно усавршавање које се доказује Уговорима о раду, Решењима о престанку радног односа и Уговорима о стручном оспособљавању, усавршавању и стицању посебних знања и способности у струци),
 • оцена на разговору (интервју).

 

Заинтересовани кандидати подносе ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (e-maila) СКЕНИРАНЕ (НЕ ФОТОГРАФИСАНЕ) - фотокопије:

 • пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и ОБАВЕЗНО е-mail адресом,
 • дипломе о завршеном Медицинском факултету,
 • уверења о положеном стручном испиту,
 • извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе, уверења и лиценца или решење о упису у лекарску Комору Србије издати на девојачко презиме),
 • лиценце или решења о упису у лекарску Комору Србије,
 • доказ: о завршеном докторату, магистеријуму, академским специјалистичким студијама (уколико их кандидат поседује),
 • радне књижице (уколико је кандидат поседује),
 • доказа о радном искусту у струци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос или стручно усавршавање које се доказује Уговорима о раду, Уговорима о стручном оспособљавању, усавршавању и стицању посебних знања и способности у струци као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује).

 

Комисија заказује термин разговора са кандидатима или оцењивање кандидата на начин у складу са ставом 2. члана 7. Правилника. Акo Комисија, уместо разговора, утврди други начин оцењивања кандидата у складу са ставом 2. члана 7, у записник се уносе добијени резултати тестирања, провере практичног знања, провере способности или вештина, а све у оквиру утврђеног броја бодова - оцена на разговору.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време, пре склапања Уговора о раду, мора доставити:

 • неоверене фотокопије: доказа о испуњености услова предвиђених Правилником о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (експертиза референтне установе – Институт за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовић”); доказа о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених лица и клициноша (санитарни преглед); фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б у 2 примерка (уколико не постоји доказ о вакцинацији, неопходно је да уради анализу присуства антитела и резултат достави са документацијом); оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту; лиценце или решења о упису у именик Лекарске коморе Србије; доказ о одбрањеном завршном магистарском раду, завршном раду академских специјалистичких студија и одбрањеној докторској тези (уколико их кандидат поседује); неоверене фотокопије: одјаве на претходно осигурање – МА образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа (уколико је са чипом понети је са собом); фотокопију картице текућег рачуна; картицу здравственог осигурања ради усаглашавања у надлежном РФЗО-у; радну књижицу уколико је поседује (због израчунавања стажа осигурања и минулог рада) као и листинг из ПИО уколико је остварио стаж осигурања пре заснивања радног односа (који није евидентиран у радној књижици или исту не поседује) и фотокопију извода из матичне књиге рођених за децу до 14 година живота ради увећања броја дана годишњег одмора (уколико их има).

 

Пријаве на конкурс кандидати подносе ИСКЉУЧИВО путем електронске поште са свим елементима који су захтеване конкурсом, на e-mail: kadrovska@bkosa.edu.rs.

 

Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком (subject) "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за: 1 доктора медицине – клиничког лекара на неодређено време за рад у Служби анестезиологије и интензивног лечења у Заједничким медицинским службама“.

 

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

 

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

 

За све додатне информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.