КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ''БЕЖАНИЈСКА КОСА''

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Сл. гласник РС» бр. 96/19 и 58/20 – Анекс 1), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду („Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/18“), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд, Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 1149/8 од 24.02.2021. године, а по основу добијене сагласности Министарства здравља Републике Србије - Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава бр. 112-01-131/2022-02 од 16.03.2022. године, расписујем следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Доктора медицине специјалисте у специјалистичкој амбуланти у Кабинету за психосоматску медицину на Одељењу за специјалистичко консултативне прегледе – 1 извршилац (спец. неурологије),

на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци

 

Услови за заснивање радног односа за доктора медицине специјалисту из области неурологије, су:

 • медицински факултет
 • положен стручни испит
 • завршена специјализација из области неурологије

Критеријуми:

 1. одбрањен завршни рад из уже специјализације
 2. одбрањена докторска теза
 3. одбрањен завршни магистарски рад или завршни рад академских специјалистичких студија
 4. оцена на разговору (интервју)

 

Заинтресовани кандидати подносе ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (e-maila) СКЕНИРАНЕ (НЕ ФОТОГРАФИСАНЕ ) - неоверене фотокопије:

 • пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и ОБАВЕЗНО е-mail адресом,
 • дипломе о завршеном Медицинском факултету,
 • уверења о положеном стручном испиту,
 • дипломе о завршеном специјалистичком испиту,
 • дипломе о завршеној ужој специјализацији (уколико је имају),
 • доказ: о завршеном докторату, магистеријуму, академским специјалистичким студијама (уколико их кандидат поседује),
 • фотокопију лиценце или решења о упису у лекарску комору Србије,
 • извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе, уверења и лиценца или решење о упису у лекарску Комору Србије издати на девојачко презиме),
 • фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује због израчунавања стажа осигурања као и минулог рада).

 

Комисија заказује термин разговора са кандидатима или оцењивање кандидата на начин у складу са ставом 2. члана 7. Правилника. Акo Комисија, уместо разговора, утврди други начин оцењивања кандидата у складу са ставом 2. члана 7, у записник се уносе добијени резултати тестирања, провере практичног знања, провере способности или вештина, а све у оквиру утврђеног броја бодова - оцена на разговору.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

 • неоверене фотокопије: доказа о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених лица и клициноша (санитарни преглед); доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б у 2 примерка (уколико не постоји доказ о вакцинацији, неопходно је урадити анализу присуства антитела и резултат доставити са документацијом); оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту; специјалистичке дипломе; лиценце или решења о упису у именик Лекарске коморе Србије; доказ о одбрањеном завршном магистарском раду, завршном раду академских специјалистичких студија и одбрањеној докторској тези уколико их кандидат поседује; фотокопије: одјаве на претходно осигурање – МА обрасац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа (уколико је са чипом понети је са собом ради очитавања); фотокопију картице текућег рачуна; картицу здравственог осигурања ради усаглашавања у надлежном РЗЗО-у; радну књижицу уколико је поседује (због израчунавања стажа осигурања као и минулог рада); листинг из ПИО уколико је остварио стаж осигурања пре заснивања радног односа (који није евидентиран у радној књижици или исту не поседује); фотокопију извода из матичне књиге рођених за децу до 14 година живота ради увећања броја дана годишњег одмора и лекарски факсимил уколико га поседује.

 

Пријаве на конкурс кандидати подносе ИСКЉУЧИВО путем електронске поште са свим елементима који су захтеване конкурсом, на e-mail: kadrovska@bkosa.edu.rs

 

Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком (subject) "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за доктора медицине специјалисте у специјалистичкој амбуланти у Кабинету за психосоматску медицину на Одељењу за специјалистичко консултативне прегледе – 1 извршилац (спец. неурологије).

 

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

 

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

 

За све додатне информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.