СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ,,БАЊА КАЊИЖА,,

На основу  Закона о раду („ Сл. Гласник бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – др.прописи) и члана 7. Став 1. тачка 3)  и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( Сл.гласник бр. 96/2019) и Закључка 51 број: 112-1736/22

Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ,,БАЊА КАЊИЖА“ РАСПИСУЈЕ

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

Једног / е  (1) техничког секретара / ке - архиватора, за потребе Одељења правних и комерцијалних послова, на неодређено време – за пуно радно време , а  са следећим описом  послова:

Прима, чува, издаје и излучује документе из архиве докумената послодавца у складу са прописима о чувању архивске грађе и потребама Специјалне болнице. Припрема  документацију за одлагање у архиву (медицинска документација) Прима, разврстава и дистрибуира службену пошту и другу документацију; Води евиденцију о кретању дистрибуиране поште и извршеној коресподенцији; Комуницира са странкама путем телефона; Спроводи странке према протоколу;

Прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду анализа, извештаја и пројеката; Пружа подршку у обради података из делокруга рада.

Стручна спрема/образовање:

- средње образовање четвртог степена;

- знање рада на рачунару.

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

- пријаву на оглас

- биографија

- фотокопија дипломе о стеченом образовању

- извод из  личне карте

 

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на wеб сајту Министарства здравља РС. Оглас се објављује и на сајту Националне службе за запошљавање у Кањижи .  Достављање и пријем пријава се врши најкасније до 12,00 сати последњег дана истека рока за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Обавештење о резултатима конкурса ће бити постављено на огласну таблу Специјалне болнице која се налази у просторијама исте, те на wеб страници СБР „Бања Кањижа“.

 

Пријаве са документацијом доставити на адресу поштом или  лично:

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“

Одељење за правне и комерцијалне  послове

НАРОДНИ ПАРК ББ

24420 КАЊИЖА

 

са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове техничког секретара - архиватора“