Дом здравља „Стари град“

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс I), Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Стари град“, број 994/1 од 28.03.2018. године са изменама и допунама у даљем тексту: Правилник, Кадровског плана за Дом здравља „Стари град“ за 2022. годину, број 112-01-64/2022-02 од 29.07.2022. године, и Дописа Министарства здравља Републике Србије бр. 120-01-151/2020-02 од дана 30.08.2022.године, о продужењу примене инструкције о реализацији тачке 3. кадровских планова здравствених установа из Плана мреже здравствених установа бр.  120-01-151/2020-02, од 25.12.2022.г., од 8.03.2021.г., од 01.06.2021.г., од 26.08.2021.г., 02.12.2021.г., и 8.02.2022.г., до дана 31.12.2022.године, в.д. директора Дома  здравља „Стари град“ расписује за пријем у радни однос на одређено време:

 

 

Ј А В Н И    О Г Л А С

 

 

Назив посла:

 1. Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности / специјалиста оториноларингологије – 1 извршилац

           

Опис послова за доктора медицине специјалисту у специјалистичкој делатности / специјалиста оториноларингологије

 • Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;
 • Организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници
 • Обавља преглед и лечење пацијената који су упућени од стране изабраног лекара и лекара других специјалности и пружа помоћ у хитним стањима
 • Обавља систематске прегледе у оквиру превенције и раног откривања оштећења слуха мале и предшколске деце.
 • Учествује у посебним програмима(мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);
 • Спроводи основне дијагностичке процедуре као што су: отоскопија, отомикроскопија, риноскопија, индиректна епифарингоскопија, индиректна ларингоскопија, ултразвучну дијагностику.
 • Обавља тестове функције чула слуха (аудиометрију, тимпанометрију, тоналну лиминарну аудиометрију са тумачењем налаза, импеданцметрију са стабедијалним рефлексом и сл.) и чула равнотеже (Ромберг-ов тест, испитивање вестибуларне функције и сл.).
 • Врши инцизију, дренажу, аспирацију , екцизију и каутеризацију предела уха, носа и ждрела, вађење страног тела из носа и спољашњег ушног канала и ждрела, апликацију лека у нос и ухо, превијање, заустављање површинског крварења, предњу тампонаду носа.
 • Обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;
 • Прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала;
 • Збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;
 • Упућује пацијенте на додатне дијагностичке прегледе у установу и ван ње као и на стационарно лечење.
 • Ради прегледе професионалних возача уз аудиолошко испитивање ваздушне и коштане спроводљивости са процентом оштећења по ФС.
 • Може спроводити и активности стручног усавршавања у оквиру своје специјализације;
 • Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;
 • Обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
 • Учествује у едукацији пацијената у терапијске сврхе.
 • Учествује у едукацији студената, лекара на стажу и лекара на специјализацији, као и здравствених радника и сарадника;
 • Води и чува прописану медицинску документацију и евиденцију;
 • Обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног руководиоца и њему одговара за свој рад.

 

Стручна спрема/образовање

Високо образовање:

 • на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из оториноларингологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
 • на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација изоториноларингологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

 

Додатна знања/испити/радно искуство

 • стручни испит;
 • лиценца;
 • специјалистички испит;
 • познавање рада на рачунару
 • најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

Начин заснивања радног односа: на одређено време.

Радно време: Пуно радно време.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, контакт телефон и e-mail адресу;
 • копију дипломе о завршеном високом образовању
 • копију уверења о положеном стручном испиту
 • копију важеће лиценце
 • копију уверења о положеном специјалистичком испиту

 

Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

 

Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: „Конкурс - Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности / специјалиста оториноларингологије“.

Пријаве које су приспеле Дому здравља „Стари град“ протеком рока за пријаву кандидата биће одбачене као неблаговремене.

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.