Специјална болница за рехабилитацију

         На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Р Србија, аутономна  покрајина и локална самоуправа („ Службени гласник РС „ број 96/2019), Сагласности Министарства здравља бр. 112-01-666/2022-02 од 01.08.2022., Одлуке В.Д. директора болнице број 211/2022  од  21.10.2022. године,  а на  oснову указане потребе,

 

 

Специјална болница за рехабилитацију – Бања Ковиљача,

расписује

 

 

Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време за обављање послова:

 

Два ( 2 ) извршиоца - Медицинска сестра – техничар

 

 • Стручна спрема / образовање: средње образовање медицинска школа.
 • Додатна знања /испити/ радно искуство-стручни испит, лиценца за медицинску сестру
 • Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

Уз пријаву за оглас  кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 • уверење о држављанству;
 • извод из МКР
 • диплома о стеченом образовању одговарајућег профила
 • доказ о положеном стручном испиту
 • доказ о поседовању лиценце
 • очитана или копирана лична карта
 • CV

 

Четири (4) извршиоца -  Спремачица

Стручна спрема / образовање – основно образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство: /

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству
 • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила
 • Очитана или копирана лична карта
 • CV

 

Кандидати  морају да испуњавају  опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу.

 

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима (који се прилажу у овереној фотокопији) о испуњености услова из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања  на wеб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача, Министарства здравља и Националне службе запошљавања.

 

Непотпуне  и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.

Резултати огласа ће бити објављени на wеб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача.   

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које су примљени и документацију о испуњењу услова огласа у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Пријаву на оглас доставити на адресу:

Специјална болница за рехабилитацију,

Парк 4- 15316 Бања Ковиљача

или директно  у Специјалну болницу за рехабилитацију, сваког радног дана од 08.оо до 14.оо часова, са назнаком „ за оглас – не отварати.