Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

Број: 03 -  10859/2

 

            На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.96/2019) и Одлуке директора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 10859/1 од 20.10.2022. године, у складу са датом сагласношћу Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком 51 број: 112-6076/2022 од 29. јула 2022. године, директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

            Оглашава се пријем у радни однос на неодређено радно време, са пуним  радним временом, за следеће послове:

 

 • ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР....................1  извршилац

 

Опис послова:

 

 • Ради на примени дијагностичких и терапијских процедура  у лечењу и рехабилитацији како стационарних смештених, тако и амбулантних болесника и корисника  Wellness centra;
 • Стара се о исправности апарата на коме ради и  правилном руковању са истим;
 • Стара се о стручној примени дијагностичких и физикалних процедура;
 • Ради на личној стручној едукацији и на увођењу нових рехабилитационих процедура;
 • Упознаје новопримљене физиотерапеуте са спицифичностима воде, пелоида и применом електро, кинези и других процедура у рехабилитацији болесника;
 • Контролише исправност медицинске и финансијске документације корисника;
 • Врши заказивање термина за спровођење процедура;
 • Ради на изради извештаја о извршеним дијагностичким и терапијским процедурама и вођењу остале потребне документације;
 • Ради и друге послове по налогу директора Института, помоћника директора за медицинска питања, начелника одељења, шефа одељења, шефа одсека, главне сестре, главног физиотерапеута, одговорног физиотерапеута и лекара;
 • За свој рад одговара директору Института, помоћнику директора за медицинска питања, начелнику одељења, шефу одељења, шефу одсека, главној сестри, главном физиотерапеуту, одговорном физиотерапеуту и лекарима.

 

 

 

 

 

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17 и  95/2018 – аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш (пречишћен текст) од 03.06.2022. године бр.03 – 5241/1.

 • са завршеним средњим образовањем, IV степен медицинске струке – физиотерапеутски техничар, положеним стручним испитом, лиценцом, са најмање шест месеци радног искуства у звању физиотерапеутског техничара.

 

            Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе  у фотокопији следећа документа:

-Диплома о завршеној Медицинској школи, IV степен, Физиотерапеутски техничар;

-Уверење по положеном државном – стручном испиту;

-Лиценца

-Лична карта;

-Извод из матичне књиге рођених;

-Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

-Молба

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs) и на сајту Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

            Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

                        Кандидатима који не буду изабрани не враћа се  документација.

Кандидати који буду изабрани, дужни су да при ступању на рад донесу Листинг односно Уверење са подацима о осигурању (пријаве/одјаве) Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

            Пријаве се подносе у затвореним ковертама,  лично у канцеларији за пријем поште Института, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу - Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад на неодређено време за радно место Физиотерапеутски техничар.“

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.