Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

Број: 03- 10756/3

 

            На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.96/2019) и Одлуке директора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03 - 10756                   /2 од 18.10.2022. године,  директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш, расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

            Оглашава се пријем у радни однос на одређено радно време ради замене привремено одсутног запосленог, до повратка на рад, са пуним  радним временом, за следеће послове:

 

 •  ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТЕХНИЧАР НА ОСТАЛИМ БОНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА…………………………..1 извршилац

 

Опис послова:

 

 • Прима болеснике и помаже приликом смештаја и упознаје их са кућним редом Института;
 • Припрема и учествује у визити;
 • Спроводи све сложеније терапијске поступке у лечењу болесника по налогу лекара, требује и даје медикаменте, ињекције, инфузије, трансфузије и осталу потребну терапију;
 • Врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину;
 • Узима материјал за лабораторијске анализе и припрема болеснике за консултативне специјалистичке прегледе;
 • Стара се о брзом прикупљању резултата болесника;
 • Стерилише инструменте и остали санитетски материјал потребан за рад;
 • Стара се о правилној исхрани болесника и хигијени болесничких соба;
 • Спроводи здравствено просвећивање код болесника и нижег особља у организационој јединици;
 • Води потребну медицинску документацију;
 • Помаже у спровођењу терапије код теже покретних и непокретних болесника;
 • Води бригу о стању, хигијени и потребама теже покретних и непокретних болесника;
 • Врши услуживање болесника у захтевима физиолошких потреба по собама и ради на одржавању и хигијени прибора потребног теже покретним и непокретним болесницима;
 • Ради и друге послове медицинске сестре по налогу директора Института, помоћника директора за медицинска питања, начелника клинике, лекара специјалисте, главне сестре и одговорне сестре на клиници;
 • За свој рад одговара директору Института, помоћнику директора за медицинска питања, начелнику клинике, лекару специјалисти, главној сестри и одговорној сестри на клиници.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17 и  95/2018 – аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш (пречишћен текст) од 03.06.2022. године бр.03 -5241/1.

 • са високим образовањем из области медицинске науке: на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним стручним испитом, лиценцом, најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. 

            Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе  у фотокопији следећа документа:

- Диплома или Уверење о завршеном високом образовању, струковна медицинска сестра;

- Уверење о положеном стручном испиту;

- Лиценца;

- Лична карта;

- Извод из матичне књиге рођених;

- Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

- Молба

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs) и на сајту Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

            Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се  документација.

Кандидати који буду изабрани, дужни су да при ступању на рад донесу Листинг односно Уверење са подацима о осигурању (пријаве/одјаве) Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

            Пријаве се подносе у затвореним ковертама,  лично у канцеларији за пријем поште Института, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу - Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог  за радно место  Виша медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима.“

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.