Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

Број: 03-10411/3

 

            На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.96/2019) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-10411/2  од 13.10.2022. године, директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш , расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

            Оглашава се пријем у радни однос  на одређено  радно време, са пуним   радним временом,  за следеће послове:

 

 • Техничар инвестицоног и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме  ...................................1 извршилац

 

Опис послова:

 

 • Ради на одржавању уређаја, апарата и електроинсталација у објектима Института;
 • Стара се о исправности, врши замену и отклања кварове на свим прикључцима, прекидачима, утикачима, осигурачима и разводним таблама;
 • Стара се о исправности расвете и изводи нове инсталације;
 • Стара се о исправности хидротерапијских постројења уз помоћ водоинсталатера;
 • Врши поправке на машинама и уређајима у вешерају;
 • Врши поправку свих електроуређаја и апарата у кухињи;
 • Врши поправку и контролише рад специјалних када, машина за припрему пелоида, апарата за дезинфекцију, инхалацију, сауне и компресорских постројења;
 • Ради и друге послове из свог домена по налогу директора и непосредног  руководиоца;
 • За свој рад одговара директору и непосредном  руководиоцу.

 

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17- одлука УС и 113/201,  95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш (Пречишћен текст) од 03.06.2022. године бр.03 - 5241/1.

 

 • са средњим образовањем III  или IV степеном стручне спреме, електротехничке, машинске, грађевинске  струке

 

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у фотокопији следећа документа:

 

-Диплома о завршеној средњој школи - III или IV степен стручне спреме електротехничке, машинске, грађевинске;

-Лична карта;

-Извод из матичне књиге рођених;

-Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

-Молба

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs) и на сајту Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш.

 

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

            Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

            Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се  документација.

Кандидати који буду изабрани, дужни су да при ступању на рад донесу Листинг односно Уверење са подацима о осигурању (пријаве/одјаве) Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

            Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, лично у канцеларији за пријем поште Института, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу - Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад на одређено време, за радно место Техничар инвестицоног и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме “.

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.