ДОМ ЗДРАВЉА „Др САВА СТАНОЈЕВИЋ“

            На основу Дописа Министарства здравља РС број 120-01-151/2020-02 од 30. 8. 2022..године о прудужењу Инструкције о реализацији тачке 3. кадровских планова здравствених установа, члана 192. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), у даљем тексту: Закон, члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс), Кадровског плана за Дом здравља „Др Сава Станојевић“ за 2019. годину број 112-01-607/2019-02 од 13.12.2019. године и Одлуке о потреби заснивања радног односа 02-бр. ________/1 од 21. 10. 2022. године, в.д. директора Дома здравља „ Др Сава Станојевић“ расписује Конкурс за пријем у радни однос и објављује следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време

 

            I  Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник има потребу за заснивањем радног односа, за рад на одређено време, са пуним радним временом, због привремено повећаног обима посла у трајању најдуже до 31. 12. 2022. године, на пословима:

 

 

  1. У Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са медицином рада, Одељењу кућног лечења

 

  • Медицинске сестре кућном лечењу и нези .......... 1 извршилац

 

Опис послова:

-     пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију у папирној и електронској форми;

-     у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи

превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену,у оквиту теренског рада;

-    припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за рад;

-    учествује у дијагностици (ЕКГ са мониторингом, одређивање шећера у крви и др.) и врши антропометријска мерења

-     врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената;

-     правилно одлаже медицински отпад;

    -     обавља медицинско-техничке интервенције давања медикаментозне терапије, пласирање венске каниле, обрада ране и превијање, пласирање уринарног катетера, давање оксигенотерапије, инхалационе терапије,  правилно одлаже медицински отпад;

 

 

 

                   Услови за пријем у радни однос кандидата су:

-   средња медицинска школа-општи смер

-    стручни испит;

-    лиценца;

-    возачки испит за Б категорију

-    најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре-техничара

 

Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове огласа и то: кратку биографију, са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу за рад или решење о упису у Комору (оверене фотокопије), фотокопију возачке дозволе, доказ о радном искуству ( Уговор о приправничком стажу, Уговор о раду, потврду о радном искуству и сл.) уверење о држављанству ( све документе доствити у оригиналу или овереној фотокопији )

 

Напомена: Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави: уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак и да није покренута истрага-не старије од 6 месеци, уверење МУП-а да кандидат није осуђиван према подацима из казнене евиденције овог Министарства- не старије од 6 месеци ( све документе доставити у оригиналу или овереној фотокопији, лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас.

 

  1. У Служби хитне медицинске помоћи

 

  1. 1.  Медицинске сестре у хитној медицинској помоћи...............  1 извршилац

Опис послова:

-     пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију;

-     у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи

превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену,у оквиту теренског рада;

-    припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за рад;

-    учествује у дијагностици (ЕК-а са мониторингом, одређивање шећера у крви)

-   пласирање уринарног катетера, замена анус кесе, пласирање венске каниле и давање медикаментозне терапије, инхалационе, оксигено терапије, обрада ране и стављање завоја, екстракција страног тела, имобилизација,

-    прима позиве на телефону за хитне интервенције и координира радом и усмерава све екипе хитне помоћи на терену, усмерава најближу екипу према месту интервенције и прати кретања екипа хитне помоћи на целом подручју територијалне надлежности;

-     у хитним случајевима пружа прву помоћ унесрећенима на месту догађаја и у

транспорту и прати болесника и надзире га за време превоза до здравствене установе или куће ради даљег лечења;

        -     спроводи поступак дезинфекције и стерилизације материјала и инструмената

              ( принцип асепса-антисепса);

  -     правилно одлагање  медицинског отпада;

     Услови за пријем у радни однос кандидата су:

-   средња медицинска школа-општи смер

-    стручни испит;

-    лиценца;

-    возачки испит за Б категорију

-    најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре-техничара

 

Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове огласа и то: кратку биографију, са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу за рад или решење о упису у Комору (оверене фотокопије),  фотокопију возачке дозволе, доказ о радном искуству ( Уговор о приправничком стажу, Уговор о раду, потврду о радном искуству и сл.) уверење о држављанству ( све документе доствити у оригиналу или овереној фотокопији)

 

Напомена: Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави: уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак и да није покренута истрага-не старије од 6 месеци, уверење МУП-а да кандидат није осуђиван према подацима из казнене евиденције овог Министарства- не старије од 6 месеци ( све документе доставити у оригиналу или овереној фотокопији, лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас.

           

            Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа достављати поштом или лично у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на интернет страници Министарства здравља, на адресу: Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, ул. Светог Саве бр. 49, 37240 Трстеник.

 

            Контакт телефон: 037/714-150.Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити в.д. директора Дома здравља „ Др Сава Станојевић“.

Кандидати ће о одлуци о озбору бити обавештени у року од 30 дана од дана истека рока за достављање пријава.